دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، آبان 1397، صفحه 1-266 
بررسی دیدگاه محقق دوانی در مسأله کلام واجب و انتقادات دشتکی بر آن

صفحه 1-16

10.30497/prr.2019.2482

محمود آهسته


بررسی معنای هستی- خداشناسی در اندیشه هایدگر متاخر

صفحه 17-36

10.30497/prr.2019.2483

هانی اشرفی؛ امیر مازیار


میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

صفحه 37-61

10.30497/prr.2019.2484

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش


بررسی مسأله «نجات» در اندیشه غزالی

صفحه 63-84

10.30497/prr.2019.2485

محمد توکلی پور


تبیین نهایی و موجود ضروری؛ طرح و بررسی دیدگاه تیموتی اکانر

صفحه 85-107

10.30497/prr.2019.2486

روزبه زارع؛ سید حسن حسینی


تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

صفحه 109-129

10.30497/prr.2019.2493

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


نقش دیگری نزد یوهانس اکهارتوس

صفحه 131-153

10.30497/prr.2019.2487

احمد عسگری؛ محمدمهدی عبدالعلی نژاد


بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

صفحه 155-175

10.30497/prr.2019.2488

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی


لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

صفحه 177-196

10.30497/prr.2019.2489

قدرت الله قربانی


بررسی پاسخ خداباوری گشوده‌ی ویلیام هاسکر به مسئله تقدیرگرایی الهیاتی

صفحه 197-221

10.30497/prr.2019.2491

فاطمه قلخانباز؛ عبدالرسول کشفی؛ عباس یزدانی


بررسی رابطه روش کمی و ریاضیاتی در علم با الهیات مسیحی در قرون وسطای متاخر

صفحه 223-245

10.30497/prr.2019.2490

جواد قلی پور؛ یوسف دانشور نیلو


نقد و بررسی نظریۀ تداخل وجودی واجب و ممکن با توجه به معنای صحیح غیرمتناهی بودن حق متعال

صفحه 247-266

10.30497/prr.2019.2492

سید محسن هندی؛ حبیب الله دانش شهرکی