بررسی پاسخ خداباوری گشوده‌ی ویلیام هاسکر به مسئله تقدیرگرایی الهیاتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ویلیام هاسکر یکی از چهره‌های مهم خداباوری گشوده است. شاخصۀ خداباوری گشوده انکار معرفت پیشین خداوند به افعال اختیاری آیندۀ انسان است. هاسکر تحلیل خاصی از اراده آزاد ناتعین‌گرایانه در ذهن دارد و برای دفاع از این مفهوم دست به تعدیل مفهوم علم مطلق الهی می‌زند و از این طریق استدلال تقدیرگرایی الهیاتی را به استدلالی به نفع ناسازگاری اختیار و معرفت پیشین تبدیل می‌کند. او با ارائۀ تحلیل خاص خودش دربارۀ تمایز واقعیات سخت/نرم، دفاع از اصول استلزام قدرت، و نفی قدرت عام نشان می‌دهد معرفت پیشین خدا مستلزم آن است که انسان نتواند قدرت ترک فعلی که خدا بدان علم دارد را داشته باشد. در این صورت یکی از لوازم اصلی اراده آزاد ناتعین‌گرایانه یعنی اصل امکان‌های بدیل (PAP) محقق نخواهد شد، و این مستلزم نقض اختیار انسان است. اما مثال‌ نقض هری فرانکفورت تقریری را که هاسکر از PAP ارائه کرده ابطال می‌کند، و به همین دلیل رویکرد گشوده هاسکر با مشکل مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Consideration of William Hasker's Open Theism Solution to Theological Fatalism

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghalkhanbaz 1
  • Abdolrasoul Kashfi 2
  • Abbas Yazdani 3

1 Phd student of philosophy of religion, faculty of theology and islamic studies, Tehran University, Tehran, Iran

2 Associate Professor at department of philosophy of religion, faculty of theology and islamic studies, Tehran University, Tehran, Iran

3 Associate Professor at department of philosophy of religion, faculty of theology and islamic studies, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

William Hasker is one of the most important figures of open theism. The main characteristic of open theism is the denial of the divine foreknowledge to free actions in the future. Hasker has a specific analysis of the libertarian free will and, in defense of this concept, modifies the concept of divine omniscience, thereby transforming the theological fatalism argument into an argument in favor of the incompatibility of free will and foreknowledge. By presenting his own analysis of the distinction between hard/soft facts, the defense of power entailment principles and the rejection of the generalized power, he explains that divine foreknowledge implies that humans cannot refrain from the actions of which God has foreknowledge. That is, one of the main requirements for libertarian free will, the principle of alternative possibilities (PAPs), will not be realized, and this contradicts free will. However, we will show that Harry Frankfurt's counterexample falsifies Hasker's version of PAP, and for this reason, his open approach is problematic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Power Entailment Principles"
  • "Hard/ Soft Facts"
  • "Libertarian Freewill"
  • "Principle of Alternative Possibilities"
  • "Agent Causation"
Chisholm, Roderick. 1964. “Human Freedom and the Self.” in Freewill, edited by Robert Kane. Oxford: Blackwell.
Frankfurt, Harry. 1969. “Alternate Possibilities and Moral Responsibilit”. Journal of Philosophy 46 (December).
Hasker, William. 1983. Metaphysics: Constructing a World View. InterVarsity Press: Dawners Grove.
Hasker, William. 1988. “Hard Facts and Theological Fatalism.” Noûs 22 (3).
Hasker. William. 1989. God, Time and Knowledge. Ithaca and London: Cornell University Press.
Hasker, William. 2001a. “The Foreknowledge Conundrum.” International Journal for Philosophy of Religion 50(1/3). Issues in Contemporary Philosophy of Religion.
Hasker, William. 2001b. The Emergent Self. Ithaca and London: Cornell University Press.
Kim, Jaegwon. 1974. “Noncausal Connections.” Nous 8(1).
Mavrodes, George I. 1983. “Is the Past Unpreventable?” Faith and Philosophy 1.
Pinnock, Clark, et al. 1994. The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God. Downers Grove and Carlisle: InterVarsity and Paternoster.
Plantinga, Alvin. 1977. God, Freedom and Evil. Grand Rapid: Eerdmans Pub Co.
Purtill, Richard. 1988. “Fatalism and the Omnitemporality of Truth.” Faith and Philosophy 5.
Reid, Thomas. 1969. “Of the Words Cause and Effect, Action and Active Power,” in Thomas Reid’s Essays on the Active Powers of the Human Mind. Cambridge: MIT Press.
Talbott, Thomas B. 1986. “On Divine Foreknowledge and Bringing About the Past.” Philosophy and Phenomenological Research 46.
Zagzebski, Linda. 1991. The Dilemma of Freedom and Foreknowledge. New York: Oxford University Press.
Zagzebski, Linda. 1997. “Foreknowledge and Freedom.” In Companion to Philosophy of Religion, edited by Philip Quinn and Charles Taliaferro. Oxford and New York: Blackwell.
Zagzebski, Linda. 2000. “Does Libertarian Freedom Require Alternate Possibilities?" Noûs 34, Supplement: Philosophical Perspectives 14 (Action and Freedom).