اهداف و چشم انداز

- ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث فلسفه دین، کلام عقلی، الهیات تطبیقی و مطالعات میان‌رشته‌ای فلسفه دین

- ایجاد زمینه‌ای برای بازسازی اندیشه فیلسوفان و متکلمان مسلمان به زبان جدید

- جهت بخشی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به سوی موضوعات فلسفه دین، کلام عقلی، الهیات تطبیقی و مطالعات میان‌رشته‌ای فلسفه دین

- افزودن به حیطه منابع کمک درسی در رشته های فلسفه دین و رشته های مربوطه از طریق انتشار مقالات نوآورانه