دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، آبان 1394، صفحه 1-250 
چالش‌های اساسی نظریۀ آقاعلی حکیم دربارۀ «کیفیت معاد جسمانی» از دیدگاه سید جلال‌الدین آشتیانی

صفحه 1-27

10.30497/prr.2016.1761

محمدرضا ارشادی نیا


گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی

صفحه 27-52

10.30497/prr.2016.1764

علیرضا پارسا؛ علی پریمی


بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمون

صفحه 53-72

10.30497/prr.2016.1753

قاسم پورحسن؛ علی حاتمیان


نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

صفحه 73-90

10.30497/prr.2016.1760

احمد پورقاسم شادهی؛ ریحانه سادات عظیمی؛ امیر عباس علیزمانی


باور دینی و خودآیینی عقلانی

صفحه 91-112

10.30497/prr.2016.1750

امیرحسین خداپرست


بازسازی و تحلیل چهار الگوی خداباوری در اندیشه‌ی غزالی

صفحه 113-134

10.30497/prr.2016.1749

خالد زندسلیمی؛ حسین هوشنگی


جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

صفحه 135-154

10.30497/prr.2020.1751

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر


نگاه نقادانۀ ویلیام جی. وینرایت به نقش داروهای شیمیایی در تحقق تجربۀ دینی

صفحه 155-176

10.30497/prr.2016.1763

حسین طوسی


گفتگوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین «دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین»

صفحه 177-198

10.30497/prr.2016.1765

جهانگیر مسعودی


زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

صفحه 199-219

10.30497/prr.2016.1752

محمدحسین مهدوی نژاد؛ معصومه سالاری راد