نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی, دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پرسش از معنای زندگی در فلسفه مساله ایست که واقع گرایانی همچون جان هیک را بر آن داشته تا تبیینی از این مساله بر اساس مبانی خود ارائه دهد . وی با توجه به مولفه های کانتی و ویتگنشتاینی در شبکه تفکرات خود به" معنای عملی زندگی" تصریح کرده و معنای عملی زندگی را در گرو رابطه ای دوطرفه بین انسان و جهان میداند . بنابراین لاجرم به تاثیرجهان به عنوان امری که انسان زندگی خود را در آن تجربه میکند، پرداخته و تفسیر جهان را به خوش بینی کیهانی - مفهومی که دارای دو مولفه غایت رئوف (خیر) و ساختار متناسب با این غایت از جهان است - منوط میکند . وی ، این خوش بینی کیهانی را نیز مرهون باورهای دینی می داند . براین اساس، او چرخشی را در پرسش از معنای زندگی ایجاد کرده و آنرا به پرسش از "ماهیت جهان" و سپس از "ماهیت جهان" به پرسش از "خصوصیات دینی که قضاوت بهتری را از جهان به ما عرضه میکند" تبدیل میکند . گذشته از بررسی تبیین نظر جان هیک در باره معنای عملی زندگی با توجه به مولفه های تفکر او در محدوده واقع گرایی انتقادی وی ، نحوه انتقال او ازمقوله فرهنگ به دین ، عدم شمول گرایی نظریه وی و اختصاص آن تنها به ادیان ابراهیمی ، و در نهایت عدم استلزام بین خوش بینی کیهانی و باورهای دینی ، از جمله مسائلی است که مهمترین مباحث این مقاله را به خود اختصاص داده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

John Hick on the Role of Cosmic Optimism and Culture in the Meaning of Life

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pourghasem Shadehi 1
  • Reyhaneh Sadat Azimi 2
  • Amir Abbas Alizamani 3

1 PhD Student of Comparative Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 PhD Student of Comparative Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor at the Department of Philosophy, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The question of the “meaning of life” has always studied by philosophers like John Hick and led them to make an explanation regarding their philosophical bases about it. John Hick mentions “the meaning of life” in his work based on the concepts he borrows from Wittgenstein and Kant and states that the meaning of life depends on an interrelation between the human and the world. Thus, he inevitably talks about the world as a place in which the human experiences his life and then he relates the explanation of the world to the cosmic optimism. He, then, thinks that the cosmic optimism depends on religious beliefs. Therefore, he makes a turn from the question of “the meaning of life” to the question of “the world’s nature” and then, from the “world’s nature” to “the religious features which give us better judgments about the world”. The article is going to explain his point of view about the meaning of life regarding his ideas about critical realism and then, is going to consider the results and notes about it such as being allocated merely to Abrahamic religions, being not general and being no implication between cosmic optimism and religious belief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Meaning of Life
  • the Practical Meaning of Life
  • John Hick
  • Cosmic Optimism
اکبری، رضا (1379)، «جان هیک، کثرت‌گروی، منظری دیگر»، کتاب ماه دین، ش 35، ص 54-59.
اکبری، رضا (1383)، «مبانی معرفت‌شناختی نظریۀ کثرت‌گروی جان هیک»، پژوهشنامه فلسفۀ دین، س۲، ش 2، ص 35-54.
علیزمانی، امیرعباس، و محمدرضا قائمی‌نیک (1390)، «واقع‌گرایی یا ناواقع‌گرایی زبان دینی با تأکید بر آرای د. ز. فیلیپس و راجر تریگ»، اندیشه دینی، ش 39، ص 43-68.
قربانی، رحیم (1385)، «دان کیوپیت و دین؛ نقد کتاب ”دریای ایمان“»، معرفت فلسفی، ش 12، 109-130.
هیک، جان (1382)، «معنای دینی زندگی»، ترجمۀ اعظم پویا، نقد و نظر، ش 31-32، ص 245-268.
Ahluwalia, L. (2008), Understanding Philosophy of Religion. Ireland: Folen Publisher.
Cramer, D. (2014), “John Hick (1922-2012),” Retrieved from Internet Encyclopedia of Philosophy accessed at http://www.iep.utm.edu/hick.
Edward, C. (1998), Routledge Encyclopedia of Philosophy (Vol. 2), A. Collier (ed.) London: Routledge.
Garrett, T. (2001), On the Meaning of Life, Wadsworth.
Hick, J. (1997), “Religious Pluralism,” in C. Taliaferro, P. Draper, and P. L. Quinn (eds.), A Companion to Philosophy of Religion, Blackwell.
Hick, J. (2000), “The Religious Meaning of Life,” in J. Runzo and N. Martin (eds.), The Meaning of Life in the World Religions, London: Oneworld Publication.
Hick, J. (2001), “A Note on Critical Realism,” Retrieved from http://www.johnhick.org.uk.
Hick, J. (2002), “Reincarnation and the Meaning of Life,” Retrieved from http://www.johnhick.org.uk.
Hick, J. (2013), The Fifth Dimension: An Exploration of the Spiritual Realm, London: Oneworld Publication.
Jootla, S. E. (1999), “Teacher of the Devas,” Retrieved from http://www.accesstoinsight.org.
Kneal, W. (1995), “The idea of Invention,” Proceedings of the British Academy, Vol. 39.