دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 40، مهر 1401 
عینیت «امر متعالی» بر پایه دو مؤلفه «نیاز درونی» و «تجربه بیرونی» در اندیشه نورمن گیسلر

صفحه 1-22

10.30497/prr.2022.239327.1670

حسین خدادادی؛ غلامحسین خدری؛ افلاطون صادقی؛ مهین رضائی


متافیزیک صفات در مدرسه دینی معتزله و اشاعره

صفحه 23-46

10.30497/prr.2022.241472.1693

مسعود جعفرزاده کردکندی؛ غلامرضا زکیانی؛ فهیمه داوری


تأثیر گناه بر معرفت در مثنوی معنوی

صفحه 47-70

10.30497/prr.2022.242090.1721

حامد افشاریان شجاعی؛ مجید ملایوسفی


تفسیر موعودباورانۀ فیلسوفان یهودی از عصر جدید: امکانی برای عبور از دوگانۀ تداوم و گسست؟

صفحه 71-92

10.30497/prr.2022.242014.1718

زهرا میقانی؛ منصور معتمدی؛ حسین مصباحیان؛ مهدی حسن زاده


رویکردهای مواجهه با تنوع ادیان: بررسی دیدگاه عین‌القضات همدانی

صفحه 93-107

10.30497/prr.2022.241502.1695

سید محمود یوسف ثانی؛ بنفشه رضایی نیارکی


تحلیل ساختارمند معنای زندگی بر محور عشق مبتنی بر آرای علامه جعفری

صفحه 109-132

10.30497/prr.2022.241578.1700

فاطمه عبدالله پور سنگچی؛ مهران رضائی


نقد دیدگاه نورمن ملکوم در مسئله ارتباط ایمان و تعقل

صفحه 133-152

10.30497/prr.2022.242617.1747

سیدداود عطایی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ مهین رضائی؛ زینب شکیبی


نسل سوم نظریه‌های علم و دین: افق‌هایی نو برای رویکرد تعاملی

صفحه 153-176

10.30497/prr.2022.242553.1742

زهرا زرگر


بررسی رویکرد نیک تراکاکیس به ضدتئودیسه در قیاس با متاتئودیسه و نقد تئودیسه

صفحه 177-198

10.30497/prr.2022.242619.1748

سید مهدی سجادی


نسبی‌گرایی فرهنگی در اشارات ویتگنشتاین در باب آیین‌های فرهنگی و دینی

صفحه 199-224

10.30497/prr.2022.241786.1705

حسین شقاقی


تحلیل دیدگاه ابن‌سینا دربارۀ صفات خدا: بررسی مسئله منطقی شر

صفحه 225-242

10.30497/prr.2022.242644.1750

سعیده سادات نبوی


شناخت بی‌واسطه از خداوند در اندیشۀ اسپینوزا و ملاصدرا

صفحه 243-266

10.30497/prr.2022.242778.1756

سیدمصطفی موسویان؛ محمد سعیدی مهر