عینیت «امر متعالی» بر پایه دو مؤلفه «نیاز درونی» و «تجربه بیرونی» در اندیشه نورمن گیسلر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گرو فلسفه، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

4 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل مورد مناقشه در بحث تجربه دینی پرسش از واقعی بودن «امر متعالی» است. امر متعالی از مهم‌ترین ویژگی‌های اثباتی تجربه دینی است که ساخت‌گرایان آن را زادۀ درون ذهن و یا در زمرۀ ضمیر ناخودآگاه بشری می‌پندارند. نورمن ال. گیسلر، به عنوان یک ذات‌گرا، حکم به واقعی بودن متعلَّق تجربه دینی می‌کند. او در کتاب فلسفه دین، در اثبات و احراز واقعی بودن امر متعالی، استدلالی را مطرح کرده است که به تعبیر خودش بر اساس «روش تجربتی» شکل گرفته است، روشی که آن را بر پایه ترکیب دو مؤلفه «نیاز درونی» و «تجربه بیرونی» پایه‌ریزی کرده است. در این مقاله، به تبیین و تحلیل استدلال گیسلر پرداخته می‌شود، و همچنین مبانی عقلی و تجربتی او ارائه خواهد شد. این مبانی بدین قرارند: روش تجربتی، اصل فراگیری، لزوم تحقیق‌پذیری وجود امر متعالی، رجحان باورپذیری تجربی بر امکان منطقی فریب، تجربه برآورده شدن نیازهای واقعی انسان، باورپذیر نبودن انکار واقعیت امر متعالی، عمومیت و واقعیت تجربه دینی، بداهت نیاز به امر متعالی (احساس حدوث و وابستگی)، امکان برآوردن نیاز به امر متعالی و احتیاج وجودی به «امر متعالی». سپس با ارزیابی پیشفرض‌های استدلال (طبیعت مشترک انسان، تشابه نیاز جسمانی و روانی، مشکل تعالی در ملحدین، ابتناء بر استقراء، از عام به خاص رسیدن و نسبی شدن رویکرد به دین) نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که چنین باوری نزد او موجه است، زیرا این باور از نیازی درونی سرچشمه گرفته است. به علاوه این باور برای شخص تجربه‌کننده باوری «صادق» نیز هست، چرا که عینیت امر متعالی در بیرون از ذهن احراز شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Objectivity of the “Transcendent” Based on the Two Components of “Inner Need” and “External Experience” in the Thought of Norman L. Geisler

نویسندگان [English]

  • Hossein Khodadadi 1
  • Gholam Hossein Khedri 2
  • Aflatoon Sadeghi 3
  • Mahin Rezaei 4

1 Ph. D. Student of Philosophy of Religion, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Philosophy, Payame Noor University , Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the controversial issues in the religious experience is the reality of the "transcendent". The "transcendent" is one of the most important positive features of religious experience, which the constructivists consider it to be born in the mind or as a human subconscious. Norman L. Geisler, as an essentialist, claims that the object of a religious experience is something real. In his book Philosophy of Religion, in proving the reality of the transcendence, he has put forward an argument which, in his own interpretation, is based on the "empirical method". This method is based on the combination of the two components of "inner need" and "external experience". In this article we explain and analyze Geisler's argument and also explore his rational and empirical foundations including: empirical method, comprehensiveness principle, necessity of verification of the existence of the transcendent, preference of empirical credibility over the logical possibility of deception, the experience of supplying the human’s real needs, uncredibility of the denial of the reality of the transcendent, the generality and reality of the religious experience, the basicness of the need for the transcendent (sense of origination and dependence), the possibility of satisfying the need for the “transcendent”, and the existential need for the "transcendent". After evaluating the the presuppositions of the argument (i.e. common nature of human beings, the similarity between physical and mental needs, the problem of transcendence in atheism, being based on induction, the transmission from general to particular, relativism in addressing religion) we finally came to the conclusion that such a belief is justified for him, because this belief originates from an inner need. Moreover, for the subject of experience, this belief is also "true", because the objectivity of the transcendent is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norman Geisler
  • Religious Experience
  • Empirical Method
  • Transcendent
  • Objectivity
گیسلر، نورمن ال. 1391. فلسفه دین. ترجمه حمیدرضا آیت‌اللهی. تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Feuerbach, Ludwig. 1957. Essence of Christianity. Newyork: Harper and Row.
Freud, Sigmund. 1957.  Future of an Illusion. Newyork: Doubleday & co.
Fromm, Erich. 1950. Psychoanalysis and Religion. Yale University Press.
Geisler, Norman, and Douglas Potter. 2015. The Doctrine of God. Bastion Book.
Geisler, Norman. 2013. Knowing the Truth about Creation. Bastion Book.
Geisler, Norman. 2015. A Philosophical Argument from Being. Bastion Book.
Geisler, Norman.2013.Should Old Aquinas Be Forgotten. Bastion Book.
Kant, Immanual. 1956. The Critique of Pure Reason. Newyork: Bobbs- Merrill.
Ramsey, Ian. 1963. Religious Language. Newyork: Macmillan.
Sartre, Jean-Paul. 1964. The Words. Newyork: George Braziller.
Sartre, Jean-Paul. 1993. Being and Nothingness. Washington Square Press.
Tillich, Paul. 1965. Ultimate Concern. London: SCM Press.
Trueblood, Elton. 1957. Philosophy of Religion. Newyork: Harper and Row.