دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-210 
صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

صفحه 1-3

10.30497/prr.2013.1482


واکاوی نظام مفهومی ارسطو در خداشناسی

صفحه 5-28

10.30497/prr.2013.1474

اسحاق طاهری سرتشنیزی


نقد و بررسی ادلّه توحید افعالی در اندیشه فخر رازی

صفحه 29-50

10.30497/prr.2013.1475

علی رضا فارسی نژاد


نظام گزاره های ارزشی در تفکّر توحیدی در اندیشة شهید مطهری

صفحه 51-74

10.30497/prr.2013.1476

علی اصغر خندان


ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین

صفحه 75-98

10.30497/prr.2013.1477

مهدی سلیمانی خورموجی؛ جهانگیر مسعودی


نینیان اسمارت؛ دیالکتیک باورها و تجربه های دینی

صفحه 99-122

10.30497/prr.2013.1478

مسعود صادقی؛ فاطمه قلخانباز


بررسی و نقد معرفت شناسی دینی برند بلانشارد

صفحه 123-144

10.30497/prr.2013.1479

جلال پیکانی؛ سید علی علم الهدی


بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین

صفحه 145-162

10.30497/prr.2013.1480

محمّدصادق زاهدی؛ روح الله حقّ شناس


رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسئله شرّ

صفحه 163-188

10.30497/prr.2013.1481

حسین محمودی؛ اصغر دادبه


نمایة سال 1392 (پیاپی 21 و 22)

صفحه 189-198

10.30497/prr.2013.1483


چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 201-208

10.30497/prr.2013.1484


صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

صفحه 209-210

10.30497/prr.2013.1485