ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

ادعای نامأنوس الهی‌دان آگوستینی ـ مبنی بر مشروط بودن فهم به ایمان ـ ظاهراً با اشکالات متعدّدی مواجه است. ما با تحلیل، نقد و ردّ اشکالات مزبور، جایگاه معرفت‌شناسانة ادعای این الهی­دان را نیز تبیین خواهیم کرد. این مقاله شامل دو بخش است. در بخش نخست، با تفکیک دو رویکرد متفاوت درون­گرایی و برون­گرایی در باب مسئلة توجیه معرفتی، نشان خواهیم داد که اشکالات مزبور ناشی از تعهّد به وظایفی معرفتی است که از سوی رویکرد درون­گرایی بر فرد تحمیل می­شود. بنابراین اگر لزوم تعهّد به چنین وظایفی مرتفع شود، آنگاه اشکالات مزبور نیز منحلّ خواهند شد. رویکرد برون­گرایی دقیقاً همین کار را برای ما انجام می‌دهد. سپس نشان خواهیم داد که اگر چه برون­گرایی به خوبی قادرست شرایط مورد نیاز جهت ارائه یک معرفت شناسی عمومی را تأمین کند؛ ولی در مبانی خود متّکی به پیش­شرطی است که فقط با تبیینی مؤمنانه فراهم می­شود. در بخش دوم مقاله اثبات خواهیم کرد که صرفاً ادعای الهی­دان آگوستینی می‌تواند زمینة مناسبی را برای پیش‌شرط مزبور فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

I Believe in order to Understand:An Externalist Analysis of Augustin’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Mahdi Soleimani Khormuji 1
  • Jahangir Masoudi 2

1 MA Graduated of Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The Augustinian theologian's unusual assertion that understanding rests on the faith, seems to be confronted with various objections. Through analyzing, criticizing, and refuting these objections, we will clarify epistemological status of this assertion.  This essay consists of two sections.  In the first section, by distinguishing two different approaches to epistemic justification, that is, internalism and externalism, it will be argued that these objections are all due to epistemic obligations which are imposed by internalist approach. The said objections, thus, will be resolved if these obligations are eliminated; externalist approach undertakes to do this. Then, we will show that although the latter one can appropriately satisfy the requisites which are necessary to representing a general epistemology but its foundations rest on a condition which will merely be provided through a faith-based explanation. In the second section, we will argue that the Augustinian theologian's viewpoint is the only one which can appropriately pave the way for this condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • Epistemic Justification
  • internalism
  • Doubt
  • externalism
  • reliabilism
  • Augustine
آگوستین (1381)، اعترافات، ترجمة سایه میثمی، ویراستاری مصطفی ملکیان، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ سوم.
اکبری، رضا؛ خسروی فارسانی، عباس (1389)، «بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال»، قبسات، سال پانزدهم، ش55.
پورسینا، زهرا (1386)، «ایمان می‌آورم تا بفهمم؛ تجلی عقل‌گرایی اراده‌گرایانه آگوستینی»، پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، دانشگاه قم، سال نهم، ش1.
کاپلستون، فردریک چارلز (1388)، تاریخ فلسفه: فلسفة قرون وسطی از آوگوستینوس تا اسکوتوس، ترجمة ابراهیم دادجو، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
کانت، ایمانوئل (1388)، تمهیدات، ترجمة غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
هیوم، دیوید (1388)، گفت­وگوها در باب دین طبیعی، ترجمة حمید اسکندری، تهران: علم.
Alston, W. P. (1998a), “Internalism and Externalism in Epistemology”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed.), London: Routledge, Vol.4.
Ibid (1998b), “Religious experience”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed.), London: Routledge, Vol.8.
Anselm (2007), Basic Writings, Trans. by Thomas Williams, Indianapolis; Cambridge: Hackett Publishing Company.
Aristotle (1928), “Metaphysica”, the Works of Aristotle, Trans. by W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press, Vol. VIII.
Augustine (2010), “On the Free Choice of the Will”, Grace and Free Choice & Other Writings, Trans. by Peter King, Cambridge University Press.
Cohen, S. (1998), “Skepticism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed.), London: Routledge, Vol.8.
Goldman, A. (1998),"Reliabilism", Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed.), London: Routledge, Vol.8.
Hume, D. (2007), An Enquiry Concerning Human Understanding, Edited with an Introduction and Notes by Peter Millican, Oxford University Press.
Locke, J. (1824), The Works of John Lock, 12th edition, London: Rivington, Vol. II.
Malcolm, N. (1993), Wittgenstein: A Religious Point of View?, edited with a response by Peter Winch, London: Routledge.
Plantinga, A. (1983), “Reason and Belief in God”, Faith and Rationality: Reason and Belief in God, Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff (eds.), Notre Dame: University of Notre dame.
Ibid (1993), Warrant and Proper Function, New York: Oxford University Press.
Wolterstorff, N. P. (1998), “Faith”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed.), London: Routledge, Vol.3.
Zagzebski, L. (1998), “Virtue Epistemology”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed.), London: Routledge, Vol.9.