دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-151 
صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

صفحه 1-3

10.30497/prr.2013.1420


تحلیل انتقادی دیدگاه مدرّس زنوزی درباره معاد جسمانی

صفحه 5-24

10.30497/prr.2013.1412

ابوالفضل کیاشمشکی


بازشناسی و امکان سنجی علم دینی بر مبنای نظریة علم مقدّس سنّت گرایان

صفحه 25-46

10.30497/prr.2013.1413

مسعود فکری


پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی

صفحه 47-60

10.30497/prr.2013.1414

محمّدکاظم علمی سولا؛ سینا سالاری خرّم


صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 61-78

10.30497/prr.2013.1415

محمّد سعیدی مهر؛ مریم باروتی


برون رفت استاد رفیعی قزوینی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

صفحه 79-97

10.30497/prr.2013.1416

محمّدکاظم فرقانی؛ محمّد احمدی زاده


بررسی انتقادی دیدگاه ملاصدرا در تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان

صفحه 97-116

10.30497/prr.2013.1417

توکّل کوهی گیگلو


عقلانیّت فضیلت محور و باورهای دینی؛ با تأکید بر نظریة سوسا

صفحه 117-134

10.30497/prr.2013.1418

سعیده فخّار نوغانی


جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

صفحه 135-149

10.30497/prr.2013.1419

محمّد اصغری


چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 3-10

10.30497/prr.2013.1421


صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

صفحه 1-2

10.30497/prr.2013.1422