دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 1-227 
تعریف سه جزیی معرفت و شرط چهارم

صفحه 9-28

10.30497/prr.2012.1203

عبدالرسول کشفی


نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

صفحه 29-50

10.30497/prr.2012.1204

بیوک علیزاده


عین و عینیت در فلسفه نظری کانت

صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1205

حسین هوشنگی


دشواری های کتاب بتای مابعدالطبیعه: راهی به فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه

صفحه 71-92

10.30497/prr.2012.1206

امیر مازیار


تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطقدانان مسلمان

صفحه 111-124

10.30497/prr.2012.1207

سید محمود یوسف ثانی


ارسطو و مساله جوهر

صفحه 93-110

10.30497/prr.2012.1208

مرتضی قرائی


جهت جمله ای و جهت شیئی

صفحه 125-148

10.30497/prr.2012.1209

محمد سعیدی مهر


نسبیت گرایی اخلاقی به عنوان موضعی معرفت شناختی

صفحه 149-182

10.30497/prr.2012.1210

مسعود صادقی علی آبادی


عینیت ناگروی در اخلاق نسبی انگاری فرهنگی و شخصی انگاری اخلاقی

صفحه 183-215

10.30497/prr.2012.1211

ایرج احمدی (مترجم) جیمز ریچلز (نویسنده)