دشواری های کتاب بتای مابعدالطبیعه: راهی به فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مشکلات فهم و تفسیر «مابعدالطبیعة» ارسطو، فهم ساختار مباحث این کتاب است. در حالیکه مفسران قدیم مابعدالطبیعه این مجموعه را واحد و دارای ساختاری منسجم می دانستند، بسیاری از مفسران جدید ارسطو بر آنند که این مجموعه دارای وحدت نیست، و مباحث موجود در آن، خصوصاً بحث «وجودشناسی» در کتاب های میانی و بحث «الهیات» در کتاب های پایانی، با یکدیگر انسجام فلسفی ندارند. در مقالة حاضر سعی شده است بر اساس «دشواری ها»ی کتاب بتا ـ که می توان آن را فهرست موضوعی این کتاب تلقی کرد ـ نظری در باب ساختار «مابعدالطبیعة» ارسطو طرح شود و نظریات متفاوت در این باب مورد نقد قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Problems of Book III (B) of Aristotle’s Metaphysics: A way to Uderstanding the Structure of Metaphysics

نویسنده [English]

  • Amir Maziar

PhD student of Philosophy of Art, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the difficulties of understanding and commentating on Aristotle’s “Metaphysics” is understanding the structure of it. While ancient commentator of metaphysics regarded it as one collection that have Coherent structure, most of the modern commentators on Aristotle hold that this collection does not have unity and its topics, specially topic of ontology in middle books and topic of theology in final books, do not have philosophical consistency with each other. In this essay, based on problems of book III (B), which can be regarded as Metaphysics’ table of contents, it is tried to offer a theory about structure of Aristotle’s Metaphysics and to criticize different theories in this matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • metaphysics
  • Problems (aporie)
  • reductionists
  • monists
ابن رشد (بی تا)، تفسیر مابعدالطبیعه، 3 جلد ، تصحیح موریس بویژه ، بیروت.
ابن رشد (بی تا)، تلخیص مابعدالطبیعه، تحقیق الدکتور عثمان امین ، بیروت.
ابن سینا، (1376) الالهیات من کتاب الشفا ، تحقیق حسن حسن زادة آملی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم .
مازیار ، امیر، (1382)، «نظریة یگر در باب تحول اندیشة ارسطو»، در سروش اندیشه ، شمارة 6 .
Alexander of Aphrodisias (1992) On Aristotle's Metaphysics. 2,3 tra. W.E Dooley and A. Madigan . Cornell university press
_______ (1993) On Aristotle's Metaphysics. 4 tra. A. Madigan . Cornell university press
Aristotle. The Works of Aristotle translated into English. Edited by W.D.Ross.12 vols. oxfford.1938-54
Gerson.IP(ed) (1999) Aristotle Critical Assessments. Vol.1 Routledge
Jeager. Werner(1948) Aristotle, Fundamental of the history of his development.(English translation with author's corrections and additions)  tra.Richard Robinson . Oxford
Owens, Josef.(1978) The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics. Pontifical Institute of Mediaeval Studies . Torento 3th edition
Plato (1963) The Collected Dialogues, Edith Hamilton & huntingtoncairns (eds) Princeton University Press
Ross.W.D(1924) Aristotle's Metaphysics. 2vols . Oxford
Tylor.A.E (1937) Plato: The Man and his Work. Methuen and co.ltd. 4th edition .london