ارسطو و مساله جوهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این نوشتار، نخست نگاهی کوتاه به مهمترین دغدغه فکری فیلسوفان یونانی پیش از ارسطو داریم، که می تواند زمینه و خاستگاهی برای اندیشه جوهر باشد؛ سپس اشاره ای به موضعگیری ارسطو در برابر دو جریان فکری پیش از خود، افلاطونیان و مادیگراها، خواهیم داشت. پس از آن خواهیم کوشید رأی ارسطو در باب مسأله جوهر، دومعنایی که وی از جوهر ارائه می دهد، و ویژگیهای جوهر به معنای نخستین را بر اساس دو کتاب مقولات (ارگانون) و متافیزیک او گزارش کرده، و در برخی موارد تحلیل و نقد کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aristotle and Problem of Substance

نویسنده [English]

  • Morteza Qaraї

Faculty member at K. N. Toosi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this essay, at first we glance one’s eye down most important intellectual concern of Pre-Socratics, which can be seen as context and origin for idea of substance, and then look at Aristotle’s stand on two intellectual trends before himself, ie, Platonism and materialism, and finally we try to report and in some cases, analyse and criticize Aristotle view of the problem of substance, two meanings he meant by it and its attributes in first meaning, according to Organon and Metaphysics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • substance
  • change
  • permanence
  • platonism
  • materialism
ارسطو، 1377، متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمه شرف الدین خراسانی (شرف)، چاپ دوم، تهران، انتشارات حکمت.
ارسطو، 1378، منطق ارسطو (اُرگانون)، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه.
ارسطو، 1980م ، منطق ارسطو، با تحقیق و تقدیم عبدالرحمن بدوی، ج1، چاپ اوّل، بیروت دارالقلم.
اسپینوزا، با روخ بندیکت، 1364، اخلاق، ترجمه محسن جهانگیری، چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
افلاطون، 1357، دوره آثار افلاطون، ج3 [رساله کراتیلوس]، ترجمه محمد حسن لطفی (و رضا کاویانی)، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی.
بریه، امیل، 1352، تاریخ فلسفه در دوره یونانی، ترجمه علیمراد داوودی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
خراسانی (شرف)، شرف الدین، 1370، نخستین فیلسوفان یونان، چاپ دوم، تهران شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
خوانساری، محمد، 1359، منطق صوری (دوجلدی)، ج 2، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه.
راسل، برترند، 1351، تاریخ فلسفه غرب، ج1، ترجمه نجف دریابندری، چاپ سوم، شرکت سهامی کتابهای جیبی.
کاپلستن، فردریک، 1368، تاریخ فلسفه غرب، ج1 [یونان و روم]، و ترجمه سیدجلال الدین محتبوی، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و سروش.
لوسبام، مارتا، 1374، ارسطو، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ اول، تهران، طرح نو.
وال، ژان، 1380، بحث در مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی و همکاران، چاپ دوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
مگی، بریان، 1372، فلاسفه بزرگ [فصل ارسطو، گفتگو با خانم نوسبام]، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی.
ملکیان، مصطفی، درسگفتار فلسفه تطبیقی، دانشگاه امام صادق (ع) (چاپ نشده).
Aristotle, The Basic Works of Aristotle,ed. And with an intraduetion by Richard Mckeon, (New York: Random House, 1941). 
Hyland, Drew A., The Origins of philosophy, (new Yer sey : Humanities press, 1993).