دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آبان 1383، صفحه 1-226 
معرفت در اندیشه عرفانی شیخ نجم الدین کبری

صفحه 15-33

10.30497/prr.2012.1212

احمد پاکتچی


مبانی معرفت شناختی نظریه کثرت گروی جان هیک

صفحه 35-54

10.30497/prr.2012.1213

رضا اکبری


عناصر فهم در اندیشه گادامر

صفحه 55-65

10.30497/prr.2012.1214

عبدالله نصری


تحلیل فلسفی

صفحه 67-99

10.30497/prr.2012.1215

رضا محمدزاده


مساله عینیت پیشینه تاریخی و وجود فلسفی

صفحه 101-116

10.30497/prr.2012.1216

مجید ملایوسفی


پیامدهای فلسفی قضایای گودل

صفحه 117-132

10.30497/prr.2012.1217

سید مجید ظهیری


وحدت وجود در حکمت متعالیه بررسی تاریخی و معنا شناختی

صفحه 133-166

10.30497/prr.2012.1218

حسین سوزنچی


بررسی معنا شناختی تلقی ابن سینا از موضوع الهیات در «الهیات شفا»

صفحه 167-183

10.30497/prr.2012.1219

مهدی سپهری


فلسفه و تاریخنگاری

صفحه 185-215

10.30497/prr.2012.1220

فریبا پات (مترجم) ویلیام دری (نویسنده)