دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 1-220 
عقلانیت باور دینی از نگاه برون گرایان

صفحه 9-43

10.30497/prr.2012.1221

محمد علی مبینی


فلسفه تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن

صفحه 45-78

10.30497/prr.2012.1222

بیوک علیزاده


تاملی در اخلاق جهانی با تاکید بر بیانیه های سویدلر و هانس کونگ

صفحه 79-88

10.30497/prr.2012.1223

احد فرامرز قراملکی


طبیعت گرایی

صفحه 89-106

10.30497/prr.2012.1224

رضا اکبری


نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

صفحه 107-123

10.30497/prr.2012.1225

محمد حسین مهدوی نژاد


علیت تاریخی (دیدگاه کالینگوود و اوکشات)

صفحه 125-135

10.30497/prr.2012.1226

مسعود صادقی علی آبادی


پژوهشی در مفهوم بداهت

صفحه 137-152

10.30497/prr.2012.1227

عباس احمدی سعدی


کتاب العقل داوود بن محبر، کوششی در جهت تحلیل کتاب و بازسازی یک نظریه

صفحه 153-171

10.30497/prr.2012.1228

احمد پاکتچی


نقدی بر انسجام گرایی

صفحه 173-185

10.30497/prr.2012.1229

محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)


معرفت پیشین

صفحه 187-206

10.30497/prr.2012.1230

علی اصغر خندان(مترجم) جاناتان دَنسی(نویسنده)