تاملی در اخلاق جهانی با تاکید بر بیانیه های سویدلر و هانس کونگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تهدید یا فرصت بودن پدیده‌ی جهانی‌شدن، مرهون برنامه‌های جهانی است و تلاش برای دست‌یابی به اخلاق جهانی، نمونه‌ای از آن برنامه‌ها است. هانس‌کونگ و سویدلر، در ارائه‌ی اخلاق جهانی، از موضع دینی، بیانیّه‌های جهانی ارائه کرده‌اند. این بیانیّه‌ها در هرم اخلاقی، از قاعده‌ی مبنایی، و نه ملاک نهایی، آغاز و آن‌گاه به اصول پایه و میانی می‌انجامند. کارآیی و اثربخشی، سازگاری درونی، تطبیق بر ادیان و انطباق‌پذیری با فرهنگ‌ها و قومیّت‌ها مباحث اصلی است که در بررسی این بیانیّه‌ها به میان می‌آیند. اخلاق جهانی در گرو نظریّه‌های طبیعت‌گرایانه، اخلاق و حُسن و قُبح ذاتی نیست، امّا محتاج نظریّه‌ای است تا اجماع را تأمین کند و آن مطلق‌انگاریِ حدّاقلّی است که بر اساس ملاک نهایی اخلاق ـ امر نامشروط ـ قابل‌حصول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on Global Ethic; Swidler and Hans Küng\'s Declarations

نویسنده [English]

  • Ahad Faramarz Qaramaleki

Associate Professor at University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Globalization's threat or profit owes global programs, which attempts to achieve this global ethic, is an example of those programs. Hans Küng and Swidler offered global declarations from religious stance to explain global ethic. These declarations in moral pyramid start from fundamental principles, not ultimate criteria, and then end up to basic and middle principles. Efficiency, coherency, adaptation with religions, compatibility with cultures and ethnicity are main topics to be discussed. Global ethic dose not owe to naturalistic theories, morality and essential merit and demerit but requires a theory that can achieve consensus that is reductionist absolutism which according to ultimate criteria of ethic, is achievable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • global ethic
  • declarations of global ethic
  • moral absolutism
  • moral pyramid
  • essential merit and demerit
ترنر، برایان (1381)، شرق‌شناسی پُست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن، ترجمه‌ی دکتر غلام‌رضا کیانی، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک.
تیلیخ، پل (1375)، پویایی ایمان، ترجمه‌ی حسین نوروزی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اوّل.
ــــــــ (1376)، الهیّاتِ فرهنگ، ترجمه‌ی مراد فرهادپور، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اوّل.
خلخالی، ادهم (1381الف)، مشرق‌التّوحید، رسائل فارسی ادهم خلخالی، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران.
ــــــــ (1381ب)، سبحات‌الأنوار، رسائل فارسی ادهم خلخالی، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران.
طباطبایی، محمّدحسین (1362)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، به کوشش سیّدهادی خسروشاهی، قم: مرکز بررسی‌های اسلامی.
فرامرز قراملکی، احد (1382)، اخلاق حرفه‌ای، تهران: ناشر: مؤلّف.
مطهّری، مرتضی (1370)، مجموعه‌ی آثار، تهران: انتشارات صدرا، ج1.
واترز، مالکوم (1379)، جهانی‌شدن، ترجمه‌ی اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران: سازمان مدیریّت صنعتی.
Booth, Ken (ed.) (2001), How Might We Live 2: Global Ethics in Renew Century, CambridgeUniversity Press.
Braybrooke, Marcus (ed.) (1992), Stepping Stones to a Global Ethic, Trinity Press International.
Duran, Khalid (inter.1), "Leonard Swidler's Draft of a Global Ethic: A Muslim Perspective", http://astro.temple.edu/~dialogue/center/duran.htm.
Gupta, Bina (ed.) (2002), Ethical Questions: East and West, Bowman & Littlefield Publishers, Inc.
Hick, John (inter.2), "Response to Leonard Swidler's Global Ethic, Toward a Universal Declaration of a Global Ethic, A Christian Comment", http://astro.temple.edu/~dialogue/center/hick.htm.
Küng, Hans (ed.) (1997), Yes to a Global Ethic; Voices from Religion and Politics, Continuum International Publishing Group.
            (1991), Global Responsibility, London: SCM Press.
          , Josef Kuschel, Karl (ed.) (1994), A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World's Religion, Continuum International Publishing Group.
Nasr, Seyyed Hossein (2002), the Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, Harper Sanfrancisco.
Nkulu, Mutombo (inter.3) "The African Charter on Human and People's Rights: An African Contribution to the Project of Global Ethic", http://astro.temple.edu/~dialogue/center/mutombo. htm.
Pohl, Kar-Heinz (ed.) (2002), Chinese Ethics in a Global Context: Moral Bases of Contemporary Societies, Brill Academic Publishers.
Ruland, Vernon (2002), Conscience across Borders: An Ethics of Global Rights and Religion, University of Sanfrancisco.
Singer, Peter (2002), One World: The Ethic of Globalization, YaleUniversity Press.
Twiss, Sumer B. (ed.) (1999), Explorations in Global Ethic: Comparative Religious Ethic and Dialogue, Westview Press.