دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 1-284 
توجیه و تحلیل معرفت

صفحه 11-44

10.30497/prr.2012.1231

رضا محمدزاده


معرفت شناسی کلاسیک و معرفت شناسی جهان سومی

صفحه 45-71

10.30497/prr.2012.1232

مرتضی فتحی زاده


وثاقت گرایی در توجیه

صفحه 73-103

10.30497/prr.2012.1233

مسعود الوند


برهان پذیری گزاره های ضروری ازلی

صفحه 105-128

10.30497/prr.2012.1234

سید علی علم الهدی؛ احد فرامرز قراملکی


مواضع ناسازگاری مباحث علوم طبیعی و آموزه های دینی از دیدگاه غزالی: سببیت و نفس

صفحه 129-150

10.30497/prr.2012.1235

علیرضا اژدر


ماهیت وحی در اندیشه ابن سینا

صفحه 151-162

10.30497/prr.2012.1236

منصور ایمان پور


نقش استعاره در اصالت وجود بررسی معنی شناختی

صفحه 163-189

10.30497/prr.2012.1237

مهدی سپهری


تقدم وجود بر ماهیت از دیدگاه سارتر و هایدگر

صفحه 191-214

10.30497/prr.2012.1238

محمد علی عبداللهی


توجیه استقرا راه حلی عقل گرایانه برای مساله ی کلاسیک استقرا

صفحه 215-252

10.30497/prr.2012.1239

رضا صادقی


علم هرمنوتیک

صفحه 253-270

10.30497/prr.2012.1240

محمد ناصحی