موضوعات = معرفت شناسی دینی
بررسی ربط و نسبت‌های مسئلۀ اختفای الهی و مسئلۀ شر

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 25-42

10.30497/prr.2024.243347.1782

حسین خطیبی؛ امیرعباس علی زمانی؛ رسول رسولی پور


تبیین مؤلفه‌های معرفت‌شناختی و غیرمعرفت‌شناختی ایمان در اندیشۀ مسیحی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 129-152

10.30497/prr.2024.244646.1843

عاطفه مروی؛ عباس یزدانی


دین‌پژوهی شناختی و دشوارۀ تبیین

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 153-176

10.30497/prr.2024.244904.1850

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


«زن شدن» به مثابه «انکشاف خدا» در الهیات پسامسیحی مری دیلی

دوره 21، شماره 2، مهر 1402، صفحه 83-104

10.30497/prr.2023.243492.1793

محمد تقی کرمی قهی؛ زهرا شریف


تقریری جدید از نظریه فطرت با تأکید بر نظر مطهری و تحلیل انتقادی اشکالات

دوره 21، شماره 2، مهر 1402، صفحه 147-168

10.30497/prr.2023.244181.1817

علیرضا فارسی نژاد؛ امید ارجمند