بررسی ربط و نسبت‌های مسئلۀ اختفای الهی و مسئلۀ شر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.30497/prr.2024.243347.1782

چکیده

مسئلۀ شر از دیرباز چالشی بزرگ در برابر خداباوری بوده و در طول تاریخ بحث‌های فراوانی حول این مسئله از جانب خداباوران و خداناباوران مطرح شده است. اما آنچه می‌تواند مشکلی جدیدتر برای خداباوری در نظر گرفته شود استدلال اختفای الهی است. شباهت‌های فراوان میان این دو استدلال برخی را بر آن داشته است که یکی از این دو را به دیگری تحویل ببرند و صرفاً یکی را اصیل به شمار آورند. ممکن است یکی از مفاهیم شر و پنهان بودن خدا به دیگری تحویل برده شود، یا یکی از استدلال‌های اقامه‌شده مبتنی بر آنها، و یا تحویل در هر دو مورد رخ دهد. با توجه به گستردگی دامنۀ هر دو استدلال، آنچه این مقاله صرفاً در پی آن است بررسی دلایل کسانی است که معتقدند اختفای الهی چیزی جز صورت‌بندی دیگری از شر نیست و لزومی ندارد به طور مستقل به آن پرداخت. این دلایل می‌تواند شامل مواردی همچون تشابه ساختار منطقی، روش، نتیجه و پاسخ‌ها باشد تا نشان دهد استدلال اختفای الهی یا اساساً مستقل نیست و یا اگر هم باشد، دلیل بسیار ضعیف‌تری نسبت به شر به حساب می‌آید، پس شایستۀ توجه چندانی نیست. نتیجه‌ای که در پایان حاصل می‌شود این است که به رغم همۀ قرابت‌ها و شباهت‌های موجود، چنین فروکاستنی کاملاً نارواست و هر دو مسئله، فارغ از قابلیت مستدل ساختن ادعا، به تنهایی ارزشمند، قابل بررسی و اصیل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Inspecting the Relations between the Problem of Divine Hiddenness and the Problem of Evil

نویسندگان [English]

  • Hossein Khatibi 1
  • Amirabbas Alizamani 2
  • Rasoul Rasoulipour 3

1 Ph. D. Candidate in Philosophy of Religion, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy of Religion, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Philosophy, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The problem of evil has always been a challenge against theism and there has been a lot of disputation about it. What can be considered as a newer challenge to theism is the very problem of divine hiddenness. There are multiple similarities between the two arguments which have caused some thinkers to reduce one to another and to count only one of them as original. It is possible that one of the very concepts of evil or hiddenness be reduced to another one, or one of the arguments that is grounded on them, or the reduction occurs in both phases. Regarding the vastitude of the domain of each problem, what we solely aim at is inspecting the reasons of ones who hold that divine hiddenness is nothing but one articulation of the problem of evil and it is not necessary to be regarded as independent. These reasons range from a sort of resemblance of their logical structure, methodology, conclusion, or responses in order to show that either the problem of divine hiddenness is not independent at all or if it is, it makes a much less severe case against theism in comparison to the problem of evil so it’s not worthy of any concern. What will be eventually concluded is that despite having plentiful available similarities, this kind of reduction is not justified and each problem, regardless of their ability to prove what they claim, is independently precious, inspection-worthy, and original.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine hiddenness
  • problem of evil
  • theism
  • atheism
  • reductionism
ایلخانی، محمد. 1391. تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس. تهران: سمت.
حسینی، سید نصیراحمد. 1400. «نسبت مسئلۀ اختفای الهی با مسئلۀ شر: بررسی دیدگاه جان شلنبرگ». پژوهش‌های عقلانی نوین، 6(12): 9-33.
علی‌زمانی، امیرعباس، و بتول زرکنده. 1393. «اختفای الهی به مثابه مصداقی از شر بی‌وجه». جستارهای فلسفۀ دین، 3(2): 53-72.
غرویان، محسن. 1391. آموزش منطق. موسسۀ انتشارات دارالعلم.
Henry, Douglas V. 2001. “Does Reasonable Nonbelief Exist?” Faith and Philosophy: Journal of the Society of Christian Philosophers, 18(1).
Henry, Douglas V. 2008. “Reasonable Doubts about Reasonable Nonbelief.” Faith and Philosophy: Journal of the Society of Christian Philosophers, 25(3).
Howard-Snyder, Daniel, and Paul Moser (eds.). 2002. Divine hiddenness: New essays. Cambridge University Press.
Howard-Snyder, Daniel. 2006. “Hiddnness of God.” Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition. MacMillan.
McGinn, Marie. 2003. Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Philosophical Investigations. Routledge.
Murphy, Mark C. 2017. God’s Own Ethics: Norms of Divine Agency and the Argument from Evil. Oxford University Press.
Peterson, Michael L. and Raymond J. Vanarragon (eds.). 2004. Contemporary Debates in Philosophy of Religion. Blackwell Publishing.
Rea, Michael C. 2018. The hiddenness of God. Oxford University Press.
Rea, Michael C. and Louis Pojman (eds.). 2015. Philosophy of Religion: An Anthology. Cengage Learning Press.
Schellenberg, John L. 2006. Divine Hiddenness and Human Reason. Cornell University Press.
Schellenberg, John L. 2007. The Wisdom to Doubt: A Justification of Religious Skepticism. Cornell University Press.
Schellenberg, John L. 2010. “The Hiddenness Problem and the Problem of Evil.” Faith and Philosophy: Journal of the Society of Christian Philosophers, 27(1).
Schellenberg, John L. 2013. “A New Logical Problem of Evil.” Blackwell Companion to the Problem of Evil. Wiley Blackwell Press.
Schellenberg, John L. 2015. The Hiddenness Argument: Philosophy’s New Challenge to Belief in God. Oxford University Press.
 Trakakis, Nick. 2007. The God beyond Belief: In Defence of William Row’s Evidential Argument from Evil. Springer.
 Weidner, Veronika. 2018. Examining Schellenberg’s Hiddenness Argument. Palgrave MacMillan Press.