دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، اردیبهشت 1398، صفحه 1-270 
خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

صفحه 1-21

10.30497/prr.2019.2509

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو

صفحه 23-42

10.30497/prr.2019.2510

محمد اصغری


تحلیلی از هم‌سویی خط فکری سید مرتضی با معتزلیان بصری در تبیین ماهیت اراده خداوند

صفحه 43-62

10.30497/prr.2019.2511

اکبر اقوام کرباسی


مناسبات ملت نبوی و حکمت عملی در اندیشه فارابی

صفحه 63-85

10.30497/prr.2019.2525

زهیر انصاریان


ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی

صفحه 87-110

10.30497/prr.2019.2567

سید علی طالقانی؛ حسین رفیعی


نظریه علم مطلق پویا: نقد و بررسی دیدگاه جان سندرز در خصوص علم مطلق الهی و اختیار آدمی

صفحه 111-132

10.30497/prr.2019.2569

بهرام علیزاده؛ نجمه کردزنگنه


کارکردگرایی تحققگر و زندگی پس از مرگ

صفحه 133-147

10.30497/prr.2019.2574

مهدی غیاثوند


اهمیت فزایندۀ تاریخ فلسفه دین برای فلسفۀ دین: نمونۀ نگاه هگل به رابطۀ ایمان و عقل

صفحه 149-161

10.30497/prr.2019.2578

محسن فیض بخش؛ رضا گندمی


تحلیل پیشانگارههای معرفتی و غیرمعرفتی رفتار در اندیشه فخر رازی

صفحه 163-187

10.30497/prr.2019.2583

هاشم قربانی؛ فرشته ابوالحسنی نیارکی


نسبت مفهوم واجب‌الوجود در فلسفه اسلامی با خدای متشخص و غیرمتشخص

صفحه 189-210

10.30497/prr.2019.2584

عباسعلی منصوری


تقریر هگل از معضل صورت‌گرایی اخلاق کانت و بررسی انسان‌شناسی دینی کانت به مثابۀ راه‌حل

صفحه 211-232

10.30497/prr.2019.2598

سیده معصومه موسوی


مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

صفحه 233-253

10.30497/prr.2019.2585

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا