اهمیت فزایندۀ تاریخ فلسفه دین برای فلسفۀ دین: نمونۀ نگاه هگل به رابطۀ ایمان و عقل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه دین، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

چکیده

توماس لویس تلاش می‌کند نشان دهد که چرا تاریخ برای فلسفۀ دین اهمیت دارد. وی استدلال می‌کند که فهم اینکه چهره‌های اثرگذار در تاریخ مدرن فلسفۀ دین چگونه تلاش می‌کرده‌اند مفهوم دین را متحول کنند، هم اهمیت مطالعات تاریخی برای فلسفۀ دین را نشان می‌دهد و هم محوریت فلسفۀ دین را در مجموعۀ مطالعات دینی نمایان می‌سازد. وی تلاش می‌کند نمایان سازد که چگونه نشان داده شدن مسیرهای پیموده (ن‍)شده در فلسفۀ دین با مطالعۀ تاریخ فلسفه می‌تواند به پیشبرد فلسفۀ دین کمک کند. در این نوشته، نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان استدلال لویس را به اهمیت مطالعۀ سنت‌های مختلف فکری در فلسفۀ دین نیز گسترش داد. با استفاده از صورت‌بندی‌ای که رابرت نویل از «فلسفۀ مقایسه‌ای هنجاری» می‌کند، از سویی، و پیاده‌سازی آن از باب نمونه بر نگاه هگل به رابطۀ ایمان و عقل، از سوی دیگر، تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که نه تنها مطالعۀ تاریخ فلسفۀ دین در یک سنت می‌تواند به پیشبرد فلسفۀ دین در آن سنت کمک کند، بلکه مطالعۀ تاریخ فلسفۀ دین در سنت‌های مختلف فلسفی نیز می‌تواند برای پیشرفت در مواجهه با مسائل فلسفۀ دین الهام‌بخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Increasing Role of History in the Philosophy of Religion: The Case of Hegel on Faith and Reason

نویسندگان [English]

  • Mohsen Feyzbakhsh 1
  • Reza Gandomi 2

1 Phd in philosophy of religion, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran

2 Associate Professor, Department of philosophy, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran.

چکیده [English]

Lewis seeks to show why history is relevant to the philosophy of Religion. He argues that understanding how outstanding figures in the history of philosophy of religion has sought to reinterpret the concept of religion proves simultaneously the relevance of history to the philosophy of religion and the centrality of the philosophy of religion to religious studies as a whole. In the article, we shall try to show how a revision of Lewis's idea based on the insights from Neville's notion of "Normative Comparative Philosophy" proves the relevance of the history of different traditions in philosophy of religion to cope with each other's issues. Besides, we shall study the Hegelian notion of the relation between faith and reason along with the Islamic concept of faith as a case, to show how such an idea might be reified. The study shows that reading the comparative history of the philosophy of religion will help in what Lewis is willing to achieve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • History of Philosophy of Religion
  • Comparative Philosophy of Religion
  • Faith and Reason
نصیری، منصور. 1393. «ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی». قبسات 73: 49-78.
Ames, Roger. 2011. Confucian Role Ethics: A Vocabulary. Hong Kong: The Chinese University Press.
Belo, Catarina. 2013. Averroes and Hegel on Philosophy and Religion. London: Ashgate.
Frisina, Warren. 2002. The Unity of Knowledge and Action: Toward a Nonrepresentational Theory of Knowledge. Albany: State University of New York Press.
Hegel, Georg W. F. 1977. Phenomenology of Spirit. Trans. A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press.
Hegel, Georg W. F. 1988. Lectures on the Philosophy of Religion: One-Volume Edition the Lectures of 1827. Trans. R. F. Brown, P. C. Hodgson and J. M. Stewart. Berkeley: University of California Press.
Lewis, Thomas. 2015. Why Philosophy Matters for the Study of Religion and Vice Versa. New York: Oxford University Press.
Neville, Robert. 2001. “Two Forms of Comparative Philosophy.” Dao: A Journal of Comparative Philosophy 1(1): 1-13.
Neville, Robert. 2016. “Turns of the Dao.” Dao: A Journal of Comparative Philosophy 15: 499–510.
Schilbrack, Kevin. 2014. Philosophy and the Study of Religion: A Manifesto. Chichester: Wiley-Blackwell.
Zheng, Yujian. 2003. “A Tacit Form of Comparative Philosophy: Reflection on a Case in Rational Choice Theory.” Dao: A Journal of Comparative Philosophy 2(2): 291 - 309.
Zheng, Yujian. 2017. “Interpretational Paradox, Implicit Normativity, and Human Nature: Revisiting Weakness of Will from a Perspective of Comparative Philosophy.” Dao: A Journal of Comparative Philosophy 16(2): 145–163.