خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

4 دانشیار گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از نظریات بسیار مهم و چالش‌برانگیز خداباوری گشوده، دیدگاه خاص آن درباره صفت علم مطلق الهی است. خداباوری گشوده اذعان دارد که خدا عالم مطلق است، اما با این قید که علم خدا به افعال اختیاری که انسان در آینده انجام می‌دهد تعلق نمی‌گیرد. پذیرش اختیار مطلق برای انسان توسط خداباوران گشوده و پذیرش تعارض میان «افعال اختیاری انسان در آینده» با «علم پیشینی خداوند» سبب شده است که آنها علم پیشینی خدا به این افعال را انکار کنند. در عین حال، از نظر آنان عدم علم پیشینی خداوند به این نوع افعال، خدشه‌ای به علم مطلق او وارد نمی‌کند. خداباوران گشوده با ذکر انواع دیدگاه‌ها درباره علم خدا و بیان اشکالاتی که در این نظریات وجود دارد، دیدگاه خاص خودشان را اثبات می‌کنند و این دیدگاه را هم به لحاظ منطقی-فلسفی سازوارتر و هم به لحاظ مبتنی بودن بر کتاب مقدس سازگارتر می‌دانند. آنها، در یک تقسیم رایج و کلی، سه دیدگاه را قسیم دیدگاه خودشان می‌دانند که عبارت‌اند از «علم بسیط یا صرف»، «علم میانی» و «دیدگاه آگوستینی-کالونی». مدافعان خداباوری گشوده بعد از بیان اشکالات وارد بر هر کدام از این نظریات، که غالباً بر محدود شدن اختیار انسان، یا تعارض با کتاب مقدس تکیه دارند، نظریه خاص خودشان را تثبیت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Divine Omniscience in Open Theism

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abutalebi Yazdi 1
  • Rasoul Rasoulipour 2
  • Mohsen Javadi 3
  • Amirabbas Alizamani 4
  • Ghorban Elmi 5

1 Phd student of Theology, Philosophy of religion, and new theological problems, Faculty of Divinity, Political Science and Law, Science and Research Branch of Islamic Azad uiversity, Tehran. Iran.

2 Assistant Professor of Philosophy, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Professor of Philosophy, Philosophy and Islamic Theology Department, University of Qom, Qom, Iran

4 Associate Professor, Philosophy of Religion Department, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Associate Professor, Comparative Religions and Mysticism Department, University of Tehran, Tehran. Iran

چکیده [English]

One of the most important and challenging theories of Open Theism is its particular view of the attribute of divine omniscience. This theory acknowledges that God is the Absolute, yet stipulates that God's knowledge does not include what man performs with his free will in the future. The acceptance of absolute authority for man and the embracing of the contradiction between the "freely chosen actions of man in the future" and the "foreknowledge of God" have led the Open Theism to deny the foreknowledge of God in these acts. At the same time, they argue that the lack of “a priori knowledge of God” in these kinds of actions does not undermine his absolute knowledge. Advocates of open theism, proving their own viewpoints by referring to all kinds of views on God's knowledge and expressing the deficiencies in these theories, maintain that this view is more acceptable logically and philosophically, and due to its compatibility with the Holy Bible. While mentioning the shortcomings of three other contending perspectives in this regard namely "simple knowledge", "middle knowledge" and "Augustinian- Calvinist view ",  they consolidate their views and establish their own theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Theism
  • Divine Omniscience
  • Apriori Simple Knowledge
  • Middle Knowledge
  • Augustinian- Calvinist view
ابوطالبی یزدی، مهدی، و دیگران. 1396. «خداباوری گشوده به عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری گشوده». جستارهای فلسفه دین 14: 1-24.
سلطانی، ابراهیم، و احمد نراقی.1384. کلام فلسفی (مجموعه مقالات)، تهران: موسسه فرهنگی صراط.
سوئینبرن، ریچارد. 1381. آیا خدایی هست؟ ترجمه محمد جاودان. قم: دانشگاه مفید.
شمس، منصور.1382. آشنایی با معرفت‌شناسی، قم: آیت عشق.
قلخانباز، فاطمه، و دیگران. 1397. «بررسی پاسخ خداباوری گشودۀ ویلیام هاسکر به مسئلۀ تقدیرگرایی الهیاتی». پژوهشنامه فلسفه دین (نامۀ حکمت) 32: 197-221.
محمدرضایی، محمد، و دیگران. 1388. جستارهایی در کلام جدید، تهران: سمت؛ قم: دانشگاه قم.
 
Belt, Thomas. 2002. ‘Open Theism and the Assemblies of God: A Personal Account of My Views on Open Theism.’ Opentheism. info.
Boyd, Gregory A. 2002. ‘Christian love and academic dialogue: A reply to Bruce War.’ Journal of the Evangelical Theological Society 45(2): 233.
Boyd, Gregory A., David Hunt, William Lane Craig, and Paul Helm. 2001. Divine foreknowledge: Four views. InterVarsity Press.
Diller, Jeanine, and Asa Kasher. 2013. Models of God and Alternative Ultimate Realities. Springer.
Gardoski, Kenneth M. 2011.Open Theism. Baptist Bible Seminary, Clarks Summit Pa.
Hasker, William. 2004. Providence, Evil and the Openness of God. Routledge.
Pinnock, Clark H. 1989. The grace of God, the will of man: a case for arminianism. Harper Collins.
Pinnock, Clark, Richard Rice, John Sanders, William Hasker, and David Basinger. 1994. ‘The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God Downers Grove.’ Il: Intervarsity.
Polkinghorne, John C. 2011. Science and providence: God's interaction with the world. Templeton Foundation Press.
 Sanders, John. 2000. Mapping the Terrain of Divine Providence. Presented at 47th annual Wheaton Philosophy Conference. Chicago. October 26-28.
Taliaferro, Charles, Paul Draper, and Philip L. Quinn. 2010. A Companion to Philosophy of Religion. Blackwell.