دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، آبان 1398، صفحه 1-285 
فرایند تکوّن طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در تاریخ تفکر غرب

صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.2720

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو


بررسی انتقادی معنا و امکان وقوع تحول پارادایمی از طریق قبول نوخاسته‌گرایی

صفحه 27-56

10.30497/prr.2020.2721

سید حسن حسینی؛ مسعود طوسی سعیدی


دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

صفحه 57-73

10.30497/prr.2020.2723

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم


نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان

صفحه 75-102

10.30497/prr.2020.2724

حسن سرایلو؛ رسول رسولی پور


گستره عصمت انبیاء و عدم تعارض آن با علم آنها از دیدگاه شیخ مفید(ره)

صفحه 103-120

10.30497/prr.2020.2725

مالک عبدیان کردکندی؛ سید علی علم الهدی


بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت

صفحه 121-142

10.30497/prr.2020.2726

مرتضی روحانی راوری؛ امیرعباس علی زمانی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احد فرامرز قراملکی


رویکرد ابن عربی در مواجهه با تقابل های معرفتی

صفحه 143-156

10.30497/prr.2020.2727

حامده راستایی؛ قاسم کاکایی


کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

صفحه 157-176

10.30497/prr.2020.2728

حمیدرضا عرفانی فر؛ حسن قنبری


نگاهی انتقادی به تفسیر درمان‌گرانه (ضدمتافیزیکی) از تراکتاتوس، و خوانش کرکگوری از ویتگنشتاین اول

صفحه 177-199

10.30497/prr.2020.2729

علی صادقی


سوگیری‌های شناختی ذهن انسان در پذیرش باورهای دینی

صفحه 201-224

10.30497/prr.2020.2730

سید مهدی بیابانکی


رویکردهای فلسفی و کلامی معاصر در باب بداءپذیری امر محتوم: مطالعه موردی علامه طباطبایی، آیت‌اللّه خویی و میرزا مهدی اصفهانی

صفحه 225-247

10.30497/prr.2020.2745

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما


بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورت‌های علمی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا با تأملی در قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول در بسائط

صفحه 249-268

10.30497/prr.2020.2746

سیدمحمد انتظام