عناصر فهم در اندیشه گادامر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

     هرمنوتیک را به عام و خاص و فلسفی تقسیم کرده اند. شلایرماخر و دیلتای، طرفدار هرمنوتیک عام و هیدگر و گادامر از مدافعان هرمنوتیک فلسفی هستند. شلایرماخر و دیلتای به دنبال روشهای عام برای فهم متون هستند ، اما هیدگر و گادامر به تحلیل ما هیت فهم توجه دارند. گادامر با تألیف کتاب « حقیقت و روش » گام مؤثری در ارائه هرمنوتیک فلسفـی برداشتـه است. وی با نقـد متفکران گذشته روش را موجب نیل به حقیقت نمی داند ، بلکه مـواجهه با متن را مـوجب فهـم آن می داند.
     برای گادامر شرایط امکان فهم اهمیت بسزایی دارد. از نظر وی عواملی چون تاریخمندی ، زبان ، پیشـداوریها و گفتگوی با متن، امکان فهم متن را میسر می سازد.
     در این مقاله علاوه بر بررسی این عوامل به این نکته اشاره شده که لازمة تفکر گادامر نوعی نسبیت در فهم متن و محدودیت معرفت بشری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elements of Understanding in Gadamer’s Thought

نویسنده [English]

 • Abdollah Nasri

Associate professor at Department of Philosophy, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Hermeneutics is divided into general , particular and philosophical . Schleiermacher and Dilthey uphold general hermeneutics and Heidegger and Gadamer endorse philosophical one . Scheiermacher and Dilthey are in search of general methods for understanding texts , but analyzing the nature of understanding engage Heidegger and Gadamer’s attentions . Gadamer’s “Truth and Method” is a influential book in philosophical hermeneutics . Cirticizing past thinkers , Gadamer views contronting texts , not method , as means of Understanding . For Gadamer conditions of understanding have highly importance . In his view , such factors as historicity , language , prejudices and dialogue with text make understanding text possible . In this essay , in addition to examine these factors , pointed out that Gadamer’s thought entails a sort of relativity in understanding text and of limitedness of humen knowledge .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nature of understanding
 • Historicity
 • Prejudices
 • Relativity of understanding
 • Interpreter-centered
 1. GADAMER, HANS GEORGE(1970); PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS, ALIFORNIA.

   --------------(1990):THE HERMENEUTICS OF SUSPICION.

   ---------------(1994): TRUTH AND METHOD, CONTINUM NEWYORK.

  GERALD , BURNS(1992): HERMENEUTICS ANCIENT ANDMODERN.

  HEIDEGGER(1967), MARTIN : BEING AND TIME.

  JASPERS, KARL(1960): PHILOSOPHY.

   DOSTAL , ROBERT(2002): GADAMER.

   NICHOLAS, H. SMITH: STRONG HERMENEUTICS ,

   SCHLEIERMACHER, FRIEDRIC(1998): HERMENEUTICS  ANDCRITICISM.

  1. WEINSHEIMER , JOLE : PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS  AND LITERARY THEORY , 1991.