بررسی معنا شناختی تلقی ابن سینا از موضوع الهیات در «الهیات شفا»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری گروه فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)، تهزان، ایران

چکیده

     یکی از ملاکهای تمایز علوم را، موضوع هر علم دانسته اند. در این راستا، حکما در ابتدای \" الهیات\" در مورد الهیات به بحث پرداخته اند. شیخ الرئیس ابن سینا در \"الهیات شفا\" به طور مبسوط به این بحث پرداخته است اینکه ابن سینا چه معنایی از موضوع الهیات در نظر داشته را از خلال آن مباحث می توان استخراج کرد. این نوشتار بر آن است تا آن معنا را با استفاده از روش معناشناسی و راهکارهای آن استخراج کرده  و نتیجه را در جملاتی که از اطناب ممل و اجمال مخل بدور باشند ارائه کند. این کار که از حیث ابهام زدایی معنایی و شفاف کردن تغییرات معنایی می‌تواند اهمیت داشته باشد، بررسی معناشناختی را صرفاً در \"الهیات شفا\" انجام داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantical Study of Ibn Sina Conception of the Object of Teology : the case of Shefa Illahyat

نویسنده [English]

  • Mehdi Sepehri

PhD student of Philosophy of Department, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the criteria of distinction betwin sciences is their objects . Philosophers also have distinguished theology from other sciences on the basis of its object . Ibn Sina in shefa illahyat has vastly dealt with this discussion . in this essay , the meaning that Ibn Sina has had in mind of the object of theology is elicited from his magnum opus , sheaf , by method of semantics . this classifies meaning-shifts and omits obscurities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantics
  • Collocation
  • Object of theology
  • Absolute being
  • Being per se
  • Accident of object
ابن سینا ، حسین بن علی (1376) ؛ الالهیات من کتاب الشفاء؛ تحقیق آیة الله
حسن زاده الآملی ؛ قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
____ (1364) ؛ النجاة؛ تهران: انتشارات مرتضوی ، چ دوم.
پالمر ، فرانک ر. (1366) ؛ نگاهی تازه به معنی‌شناسی؛ ترجمه کورش صفوی؛ تهران: کتاب ماد (وابسته به بشر مرکز) ، چ اول.
صفوی، کورش (1379) ؛ درآمدی بر معنی‌شناسی؛ تهران: انتشارات سوره مهر ، چ اول.