مبانی معرفت شناختی نظریه کثرت گروی جان هیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

     جان هیک با وام گرفتن از مفهوم «دیدن به عنوان...» ویتگنشتاین و تعمیم آن به کل تجربه‌های ادراکی و نیز وام‌گیری از تمایز کانتی میان نومن و فنومن میان «حقیقت فی نفسه» و «حقیقت عند المدرک» تمایز می‌نهد . حقیقت فی نفسه همان خداوند در عالم واقع است و حقیقت عند المدرک همان تصوری است که در هر دین از خداوند ارائه شده است. دوتمایز ذکر شده مهم‌ترین مبنای معرفت شناختی نظریه کثرت گرایانه هیک را در باب ادیان تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد نظریه ادراک و نظریه توجیه در نظریه کثرت گرایانه هیک در باب ادیان از نوعی ابهام برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological Foundations of Hick’s Theory of Pluralism

نویسنده [English]

  • Reza Akbari

Assistant professor of Philosophy and Kalam at Faculty of Theology, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Borrowing the conceptn of “ seeing as ” from Wittgenstain and Kant’s distinction between nomenon and phenomenon , Jhon Hick distinguishs between “ reality in itself ” and “ reality for perceiver ” . Reality in itself is God in real world and reality for perceiver is the very image that every religion offers of God . This distinction is the most important epistemological foundation of Hick’s theory of religious pluralism . It seems that the theory of perception and theory of justification in Hick’s theory of religious pluralism are vague .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Reality in itself
  • Reality for perceiver
  • Seeing as
  • Nomenon
  • Phenomenon
Chisholm, Roderick M. (1966) Theory of Knowledge Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall
Gergory of Nyssa (1857) Against Eunomius, book1, ch. 43, Trans. By William More and Henry Austin Wilson, The Nicene and Post –Nicene Fat hers, Series II, vol. 5, Grand RapidsMI: Eerdmans.
Hick, John (1995) The Rainbow of Faiths, London: SCM Press.
Hick, John (1985) Problems of Religious Pluralism, London: St. Martin’s Press.
Hick, John (1989) An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, New Haven,CT and London :YaleUniversity Press
Hick, John (2000) `Ineffability `Religious Studies, vol. 36,35-46 
Mavrodes, George I. (1995) “Polytheism” in The Rationality of Belief and the Plurality of Faith, ed. by Thomas d. Senor , Ithaca , NY:Cornell univer sity Press.
Mavrodes, George I. (1997) “Response to Hick”, Faith and Philosophy, 14, 289-294.
McGinn, Bernard (1994) The Growth of Mysticism, London: SCM Press
McGinn, Bernard (1995) The Flowering of Mysticism, New YorkNY: Crossroad
Searl, John (1993) “The inter nationality of Perception”, in The Theory of Knowledge: classic and Contemporary Readings, ed. by Louis Pojman.
Shinran(1979)Notes on Essentials of Faith Alone, trans. by Dennis Hirato et al. Kyoto: Hong wanji InternationalCenter .
St. Augustine (1953) “Of True Religion”, trans .by John Burleigh, in Augustine: Erlier Writings, PhiladelphiaPA:Westminster Press .
Thomas Aquinas (1955) Summa Cotra Gentiles, I .14, Trans. By Anton Pegis, On the Catholivc Faith, book .1 (New York , Image Books).