مساله عینیت پیشینه تاریخی و وجود فلسفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

     در نوشتار حاضر نخست مسألة عینیت از منظر دو فیلسوف مهم عهد باستان یعنی افلاطون و ارسطو مورد بررسی قرار گرفته است ؛ سپس مسألة عینیت در عصر جدید و نزد عقل گرایانی همچون دکارت و پس از آن نزد تجربه گرایانی همچون بیکن ، لاک و بارکلی مورد بحث قرار گرفته و در آخر نظر کانت در این خصوص آورده شده است در ادامه نتیجه بندی سه گانه از مسألة عینیت : معرفت شناختی ، مابعدالطبیعه و معنا شناختی آمده است . پس از آن به گونه های مختلف عینیت معرفت شناختی : نظریه های قائل به اجماع ، نظریه های اشاره ای ، نظریه های فرا باز نمایانه و نظریه های قائل به تطابق پرداخته شده است . سپس عینیت مابعدالطبیعه و اقسام آن مورد بحث قرار گرفته و در آخر نیز به عینیت معنا شناختی عطف توجه شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Problem of Objectivity History and Philosophical Aspects

نویسنده [English]

  • Majid Mollayusefi

Faculty member at University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

In thi essay , the problem of objectivity is examined . Form view-point of such philosophers as Aristotle , Plato , Descartes , Bacon , Locke , Berkeley and kant . Theproblem of objectivity is divided into three ones : epistemological , metaphysical and semantical . Then , consensus , indexical , representative and correspondence theories is dealth with . Finally , types of metaphysical and semantical objectivity is discussed .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objectivity
  • History of philosophy
  • Epistemology
  • metaphysics
  • semantics