دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1385، صفحه 1-200 
بدیهی انگاری تصورات و نقدهای آن

صفحه 5-21

10.30497/prr.2012.1179

سید محمود یوسف ثانی


آیا اسم های عام ناظر بر انواع طبیعی دارای معنی هستند

صفحه 23-44

10.30497/prr.2012.1180

محمد صادق زاهدی


انواع تبیین و نظریه های تبیین علمی

صفحه 45-64

10.30497/prr.2012.1181

مسعود صادقی


دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

صفحه 65-87

10.30497/prr.2012.1182

عبدالرسول کشفی


براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا

صفحه 89-117

10.30497/prr.2012.1183

عبدالرضا حسامی فر


برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا

صفحه 119-144

10.30497/prr.2012.1184

سید مرتضی حسینی شاهرودی


شلایر ماخر و تجربه دینی

صفحه 145-158

10.30497/prr.2012.1185

مجتبی زروانی


رد ایده آلیسم

صفحه 159-188

10.30497/prr.2012.1186

مرتضی قرائی(مترجم) جورج ادوارد مور(نویسنده)