آیا اسم های عام ناظر بر انواع طبیعی دارای معنی هستند

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

اسم‌‌های عام ناظر بر انواع طبیعی آن دسته از عبارت‌‌های زبانی هستند که بر انواعی معین دلالت می‌‌کنند. غالباً چنین انگاشته می‌‌شود که پیوند میان این اسامی و مدلولشان از طریق معنای آن‌‌ها امکان‌‌پذیر می‌‌گردد. این همان دیدگاهی است که از آن به «نظریۀ سنتی دلالت» تعبیر می‌‌شود. بر اساس نظریۀ سنتی دلالت، هر اسم عام دارای معنایی ذهنی است که با فهم آن به مدلول آن اسم منتقل می‌‌شویم. نظریۀ سنتی دلالت از دو وجه مورد انتقاد واقع شده است: نخست آنکه بر اساس این نظریه، معنا هویتی ذهنی است و دیگر آنکه آنچه پیوند میان یک عبارت زبانی و مدلول آن را برقرار می‌‌سازد، معنای آن عبارت است. در این مقاله ضمن اشاره به نظریۀ سنتی دلالت اسم‌‌های عام با تکیه بر آرای جان لاک، به انتقاد‌‌های واردشده بر این دیدگاه توسط فیلسوفانی همچون گوتلب فرگه و هیلاری پاتنم اشاره خواهد شد. نظریۀ پاتنم در این زمینه هر دو پایۀ نظریۀ سنتی دلالت را نادرست می‌‌داند. همچنین، در پایان، به نقد‌‌های واردشده بر نظریۀ پاتنم اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Do Natural Kind Terms Have Meaning?

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadiq Zahedi

Assistant Professor at the Department of Philosophy and Hikmah, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Natural kind terms are those linguistic expressions which refer to the specific kinds. Usually it is supposed that it is its meaning that communicates between a natural kind term and its referent. This is the view that is called traditional theory of reference. According to this theory, every general term has a meaning in the mind and by understanding this meaning we can refer to its extension. This theory has been criticized in two directions: the first is the view that meaning is in the mind and the second is that meaning communicates between a term and its referent. In this paper I will explain the traditional theory of reference concentrating on Locke’s views and will explain the other philosopher’s views such as Frege and Putnam. Putnam’s theory of reference criticizes both aspects of traditional theory. At the end of the paper I will refer to the criticisms on Putnam’s theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general terms
  • natural kinds
  • theory of reference
  • Locke
  • Frege
  • Putnam
Donellan, Keith (1973), "Substance and Individual", Journal of philosophy, LXX.
Frege, Gottlobe (1984), "On Concept and Object", in: P. Geach and M. Black (eds), Translations from the Philosophical Writings ofGottlobe Frege, Oxford: Blackwell.
Grayling, A.C (1997), An Iintroduction to Philosophical Logic, Oxford: Blackwell.
Kripke, S. (1980), Naming and Necessity, Oxford: Blackwell.
Locke, John (1976), An Essay Concerning Human Understanding, Oxford: OxfordUniversity Press
Putnam, Hilary (1977a), "Meaning and Reference", in: Stephen Schwartz (ed), Naming, Necessity and Natural Kinds, Ithaca: Cornell University Press.
Id. (1977b), "Is Semantic Possible", in: Stephen Schwartz (ed), Naming, Necessity and Natural Kinds, Ithaca: Cornell University Press.
Id. (1997) "The Meaning of Meaning", in: Mind, Language and Reality, Cambridge: University of Cambridge.
Quine, W.V.O (1994), From a Logical Point of View, Cambridge: HarvardUniversity Press.
Schwartz, Stephen (1977), Naming, Necessity and Natural Kinds, Ithaca: CornellUniversity Press.
Jackson, F. (1998a), Mind, Method and Conditionals, Selected Essays, London / New York: Routledge
Id. (1998b) "Reference and Description Revisited", Philosophical Perspectives, no.12, pp.201-218.
Chalmers, D. (1995), "The Components of Content", http://www.u.arizona.edu/ ~chalmers/papers/content.html;
Id. (1996), "The Conscious Mind", in: Search of a Fundamental Theory, New York / Oxford: OxfordUniversity Press.
Nimtz, Christian (2004), "Two- Dimensional and Natural Kind Terms", Synthese, vol. 138.