رد ایده آلیسم

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

برخی مقالۀ «رد ایده‌‌‌‌آلیسم» اثر جورج ادوارد مور را که در سال 1903 منتشر شد، سرآغاز فلسفۀ تحلیلی می‌‌‌‌دانند. مور در این مقاله می‌‌‌‌گوید که اگر ایده‌‌‌‌آلیسم جدید اصولاً یک حکم در باب جهان کرده باشد، این است که «جهان روحانی است» و هر برهانی که برای اثبات این حکم به کار رود، الزاماً یکی از مقدمه‌‌‌‌هایش این گزاره است که «بودن همانا به ادراک درآمدن است». پذیرفتن این گزاره شخص را ملزم به قبول این نظر می‌‌‌‌کند که متعلق یک ادراک نمی‌‌‌‌تواند از خود آن ادراک تمیز داده شود. مور تلاش می‌‌‌‌کند ثابت کند که این نظر نادرست است و بین عمل ادراک و عین ادراک‌‌‌‌شده تمایز وجود دارد. در نتیجه استدلال مور، ایده‌‌‌‌آلیسم کم‌‌‌‌وبیش از صحنۀ فلسفۀ غرب محو شد و جای آن را شکل‌‌‌‌های گوناگون رئالیسم گرفت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Refutation of Idealism

نویسنده [English]

  • Morteza Gharaei(trans) George Edward Moore(author)

Faculty Member of K. N. Toosi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

"The Refutation of Idealism" (1903) is considered by some historians of philosophy as starting- point of analytic philosophy. In this paper, Moore argued that there is a crucial premise that is essential to all possible arguments for the idealistic conclusion that "All reality is mental (spiritual)". This premise is: "To be is to be perceived" (in the broad sense of 'perceive'). Moore argued that, under every possible interpretation of it, that pemise is either a tautology or false; hence no significant conclusion can ever be inferred from it. As a result of Moore argument, idealism was replaced with realism in contemporary western philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idealism
  • G.E. Moore
  • perceive
  • reality
  • realism