دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

«توجیه» یکی از اجزای سه‌‌‌‌گانۀتعریف یا تحلیلِ سه‌‌‌‌جزئیِ معرفت (باور صادق موجّه) است. بر مبنای این تعریف، باورِ صادق (رأیِ درست یا نظرِ مطابق با واقع) آن گاه معرفت است که موجّه (مُدلّل) باشد. نظریه‌‌‌‌های توجیه، بر مبنای نوع دیدگاه معرفت‌‌‌‌شناسان در بابِ ارتباطِ باور با اراده، به دو گروه وظیفه‌‌‌‌گروانه و ناوظیفه‌‌‌‌گروانه تقسیم میشوند. نظریۀوظیفه‌‌‌‌گروی به بیّنه‌‌‌‌جویی و درون‌‌‌‌گروی، و ناوظیفه‌‌‌‌گروی به برون‌‌‌‌گروی در توجیه می‌‌‌‌انجامند. درون‌‌‌‌گروی به مبناگروی و انسجام‌‌‌‌گروی، و برون‌‌‌‌گروی به وثاقت‌‌‌‌گروی و طبیعت‌‌‌‌گروی تقسیم می‌‌‌‌شوند. مقالۀحاضر می‌‌‌‌کوشد ضمن تبیین فرایند شکل‌‌‌‌گیری نظریه‌‌‌‌های گوناگون در باب توجیه معرفت‌‌‌‌شناختی، به ارائۀدسته‌‌‌‌بندی‌‌‌‌ای از این نظریه‌‌‌‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification of Epistemological Justification Theories

نویسنده [English]

  • Abdorrasool Kashfi

Assistant Professor of Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Epistemological justification is one of the parts of tripartite definition (analysis) of knowledge. due to this defination "true belief" is knowledge, if it is justified. Justification theories, due to epistemologist's views on relation of belief to free will, are divided into two groups: deontologism and nondeontologism. Deontologism results to evidentialism and internalism and the result of non- deontologism is externalism. Internalism results to foundationalism and coherentism and the subsequent of externalism is reliabilism and naturalism. In this essay we consider the relation of belief to free will, volitionalism and non- volitionalism and then see how the different theories of justification are formed from the two theories mentioned and then, due to theses, classify the justification theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemic justification
  • evidentialism
  • internalism
  • externalism
  • foundationalism
  • coherentism
  • reliabilism
  • naturalism
Chisholm, Roderick, M. (1977), Theory of Knowledge, Prentice- Hall, Inc., Englewood, Cliffs, U.S.A.
Feldman,R (1992),"Evidence", in: Jonathan Dancy & Ernest Sosa (ed), A Companion to Epistemology, U.K: Basil Blackwell Ltd.
Lehrer, Keith (1992), Theory of Knowledge, London: Routledge.
Lehrer, Keith (1974),Knowledge, London: OxfordUniversity Press.
Plantinga, Alvin (1975), "Religious Belief Without Evidence"in: Pojman, Louis, Philosophy of Religion: An Anthology, U.S.A.: Wadsworth Publishing Company.