دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 1-196 
بررسی نقد کانت بر برهان وجودی اثبات وجود خداوند

صفحه 5-20

10.30497/prr.2012.1171

سید مسعود سیف


توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

صفحه 21-56

10.30497/prr.2012.1172

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی

صفحه 57-81

10.30497/prr.2012.1173

سروش دباغ؛ رضا مثمر


تحلیل روش شیخ اشراق در مسئله تبیین

صفحه 83-117

10.30497/prr.2012.1174

سید عباس ذهبی


پاره ای از نوآوری های حکیم رفیعی قزوینی

صفحه 119-128

10.30497/prr.2012.1175

سید محمد حکاک


عبد، استعاره کانونی در انسان شناسی قرآن

صفحه 129-144

10.30497/prr.2012.1176

عادل عندلیبی


منجی باوری در گات های زرتشت، همه، سودرسانندگی اشاباوران

صفحه 145-168

10.30497/prr.2012.1177

اسدالله آژیر


علیت

صفحه 169-184

10.30497/prr.2012.1178

امیر مازیار(مترجم) تیم کرین(نویسنده)