دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، آبان 1388، صفحه 1-216 
دوگانه حقیقیه- خارجیه و نقش آن در برهان

صفحه 5-32

10.30497/prr.2012.1126

رضا محمد زاده؛ احمد عابدی


ملاصدرا و شناخت هستی، راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر

صفحه 33-50

10.30497/prr.2012.1127

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان


نظریه مطابقت صدق راسل، به موازات تحولات وی

صفحه 51-76

10.30497/prr.2012.1128

مرتضی قرایی؛ عبدالله نصری


وجود لنفسه در فلسفه سارتر

صفحه 77-95

10.30497/prr.2012.1129

هدایت علوی تبار


نقد نظریه متناقض نمایی تجارب عرفانی استیس در عرفان اسلامی، با تاکید بر آرای ابن عربی

صفحه 97-128

10.30497/prr.2012.1130

یحیی کبیر


تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن

صفحه 129-152

10.30497/prr.2012.1131

محمد سعیدی مهر؛ وحید خادم زاده


تحلیل انتقادی بر تفسیر ریچارد رورتی از رابطه میان خود و جهان

صفحه 153-174

10.30497/prr.2012.1132

محمد اصغری


اعتبار و حقیقت در اخلاق، افتراق و اشتراک اخلاق طباطبایی و اخلاق ویتگنشتاین متقدم

صفحه 175-192

10.30497/prr.2012.1133

سروش دباغ؛ حسین دباغ