نظریه مطابقت صدق راسل، به موازات تحولات وی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله تلاش کرده­ایم نظریّة مطابقت راسل را با توجّه به تحوّلات فیلسوف در طول حیات فکری­اش، در آثار فراوان او مورد پژوهش قرار داده، تحلیل و در مواردی نقد کنیم. تغییر در نظریّة صدق او، به دنبال تغییراتی است که در نظریّة باور وی رخ داده است. زمانی که او باور را گرایشی ذهنی می­دانست که معطوف به قضایا است، بر آن بود که صدق و کذب، صفات تعریف ناپذیر قضایا است. اما زمانی که به این اندیشه دست یافت که باور نسبتی است بین ذهن و چندین شیء و متعلّق، روایت دیگری از مطابقت را اختیار کرد. بعدها، زمانی که او قضایا را به محتوای باورها برگرداند، سرانجام بر آن شد که نظریّة مطابقت را به دقیق­ترین معنای کلمه حفظ کند. در پی آن، نظریّة دیگری اختیار کرد که بر طبق آن، قضیّة موجبه از نوع مشاهدتی، در صورتی صادق است که با قرار دادن معنای هر یک از واژه­ها به جای آن، به یک امر واقعی بینجامد.
در این پژوهش نشان داده­ایم که این فیلسوف، با همة فراز و نشیب­ها، در دوره­های تطوّر اندیشة فلسفی­اش، همواره به نظریّة مطابقت پای­بند و وفادار بوده است و در هر دوره، روایتی از آن نظریّه را هماهنگ با منظومة فکری­اش در آن دوره، به دست داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russell's Correspondence Theory of Truth, Parallel with His Developments

نویسندگان [English]

  • Mortaza Qaraee 1
  • Abdollah Nasri 2

1 Assistant Professor of K. N. Toosi University, Tehran, Iran

2 Professor at the Department of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this essay we have tried to research, analyze, and criticize the russell's correspondence theory of truth, considering the philosopher's developments during his intellectual life from his many works. The changes in his theory of truth are matched at every point by changes in his theory of belief. When he thought of belief as a mental attitude which was directed upon propositions, he hold truth and falsehood to be indefinable attributes of such propositions. When he came to think of belief as a relation between the mind and a multiplicity of objects, he adopted another version of correspondence. Later on, when turned propositions into contents of beliefs, he came to hold a correspondence theory of truth, in the most literal sense of the term. Consequently, he was led to adopt a different theory according to which an affirmative proposition of the observational kind is true if the replacement of each word by its meaning yields a fact.
In this research we have shown that russell, in spite of the all ups and downs in the stages of his philosophical developments, always, had kept correspondence theory. He, indeed, has given a version of the theory, in accordance with his intellectual system in each stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief
  • Proposition
  • Truth
  • Falsehood
  • Correspondence
  • Relation
  • Mind
راسل، برتراند (1348)، تحلیل ذهن، ترجمة منوچهر بزرگمهر، چاپ اوّل، تهران: شرکت انتشارات خوارزمی؛ با همکاری مؤسسة انتشارات فرانکلین.
همو (1362)، منطق و عرفان، ترجمة نجف دریابندری، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی.
همو (1363)، جستارهای فلسفی، ترجمة میر شمس­الدین ادیب سلطانی، چاپ اوّل، تهران: انتشارات امیرکبیر.
همو (1367)، مسائل فلسفه، ترجمة منوچهر بزرگمهر، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
کاپلستون، فریدریک (1370)، تاریخ فلسفه [جلد هشتم، از بنتام تا راسل]، ترجمةبهاءالدین خرّمشاهی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ انتشارات سروش.
Ayer, A. J (1972), Bertrand Russell, New York: Viking Press.
Hylton, Peter (1990), Russell, Idealism, and the Emergency of Analytic Philosophy, New York: oxford University Press.
Loux, Michael. j (2006), Metaphisic, A Contemporary Introduction, New York and London: Routledge.
Pears, David (1972), Bertrand Russell and the British Tredition in philosophy, London and Glasgow: Collin Clear- Type press.
Russell, Bertrand (1943), The Problems of Philosophy, Seventeentn impression, New York: oxford university Press.
Id. (1948), Human Knowledge: its Scope and Limits, New York: Simon and Schuster.
Id. (1962), an Inquiry into Meaning and Truth, Victoria: Penquin Books Ltd.
Id. (1966), Philosophical Essays, London: George Allen & Unwin Ltd.
Id. (1984), The Collected Papers of Bertrand Russell, vol. 7, theory of Knowledge, The 1913 Manuscript, London: George Alle &Unwin.           
Id. (1992), Logic and Knowledge [:Essays 1901-1950], Editedby RoBert Chorles Marsh, London and New York: Routledge.           
Id. (1993), My Philosophical Development, London: Routledge.
Id. (1994), the Collected papers of Bertrand Russell, vol. 4, Foundations of Logic, London: George Alle & Unwin.
Id. (1997), the Analysis of Mind, with an introduction by Thomas Bldwin, London: Routledge.