تحلیل انتقادی بر تفسیر ریچارد رورتی از رابطه میان خود و جهان

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله، به تحلیل انتقادی از تفسیر رورتی از رابطة نفس یا خود با جهان پرداخته شده است. رورتی به سه مدل از رابطة بین نفس و جهان قائل است. در مدل اول، هم خود و هم جهان، هر یک به دو لایه تقسیم شده­اند. در مدل دوم، نفس نسبت به جهان چند لایه و پیچیده شده و در مقابل، جهان چیزی بیش از اتم­ها و خلأ که تابع قوانین مکانیکی است نیست. گر چه در مدل­های اول و دوم، بین جهان و خود روابطی از جمله رابطة بازنمایی برقرار است ولی در مدل سوم، دیگر جهان واقعیتی نیست که باید بازنمایی شود؛ بلکه چیزی جز همان محیط پیرامونی نیست که با آن فقط رابطة علّی داریم نه رابطة بازنمایی. در این تفسیر، رورتی سعی دارد از تفسیر واقع­گرایانه و ثنویت­گرایانه مدرن از نوع دکارتی- کانتی بپرهیزد ولی گاهی از همان تفکّر واقع­گرایانه­ای استفاده می­کند که درصدد ردّ آن است. در این مقاله سعی شده است با تشریح رابطة خود و جهان، به این جنبه از تفکر رورتی که رنگ و بوی واقع­گرایانه دارد اشاره شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Richard Rorty's Interpretation of Relation Between Self and World

نویسنده [English]

  • Mohammad Asghari

Assistant Professor at the Department of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This article attempts to consider critical analysis of richard rorty's interpretation on relation between self and world. Rorty believed in three models of relation between self and world. In first model, self and world are dividing to two layers. In second model, self has various layers and it is complex, but world has only one layer and it is not anything but atoms and void, which is subject to mechanical laws. Although there is representational relation between self and world in first and second models but there is not the same relation in the third model because there is not reality for representing. In this model, there is environment that we have causal, and not representational, relation with it. Rorty wants to avoid realism in interpreting of this relation but some traces of realism have been seen in his thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self
  • World
  • Representation
  • Causation
  • Realism
  • Rorty
اکبری، رضا (1382)، «طبیعت­گرایی»، نامة حکمت، سال اول، شمارة 1، بهار و تابستان 1382.
رورتی، ریچارد (1382)، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
همو (1384)، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمة عبدالحسین آذرنگ، تهران: نشر نی.
شِفلِر، اسرائیل (1381)، چهار پراگماتیست، ترجمة محسن حکیمی، تهران: نشرمرکز.
کرین، تیم (1385)، «علیّت»، ترجمة امیر مازیار، نامة حکمت، سال چهارم، شمارة 7، بهار و تابستان 1385.
Audi, Robert (Ed) (1997), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press.
Geach, P.T (1957), Mental Acts: Their Content and their Objects, London: Routledge & Kegan Paul.
Guignon, Charles and R. Hiley, David (eds) (2003), Richard Rorty, Cambridge University Press.
James A. Stieb (2005), "Rorty on Realism and Constructivis", Meta philosophy, Vol. 36, No. 3.
Mounce, H. O (1997), The Two Pragmatisms: From Peirce to Rorty, Routledge.
Rorty, Richard (1980), Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press.
Id. (1991), Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers, Volume.1, Cambridge University Press.
Id. (1998), Truth and Progress, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Id. (1989), Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press.
Id. (2003), "Out of the Matrix: How the late philosopher Donald Davidson showed that reality can't be an illusion", in:
http:// www.boston.com/news/globe/ideas/articles, 2003/10/05.
Id. the Decline of Redemptive Truth and the Rise of Literary Cultural, in: http://www.stanford.edu/~rrorty/index.html
Sleeper, R. W (1986), the Necessity of Pragmatism, New Haven and London: Yale University Press.