دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-180 
وییلیام کریک و تبیین ازلیت خداوند

صفحه 5-31

10.30497/prr.2012.1108

محمد سعیدی مهر؛ فاطمه ملاحسنی


دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

صفحه 33-51

10.30497/prr.2012.1109

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


تفسیرهای گوناگون از دوگانگی حقیقت

صفحه 53-75

10.30497/prr.2012.1114

حسن یوسفیان؛ محسن جوادی


تاثیر فضایل و رذایل اخلاقی در معرفت الهی از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 77-100

10.30497/prr.2012.1115

جواد دانش


مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

صفحه 101-126

10.30497/prr.2012.1116

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی


بررسی و نقد کثرت گرایی به روایت سید حسین نصر

صفحه 127-150

10.30497/prr.2012.1117

محمد محمد رضایی؛ طاهر کریم زاده


جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

صفحه 151-170

10.30497/prr.2012.1118

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی