دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 1-196 
معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


مفهوم شناسی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا

صفحه 31-50

10.30497/prr.2012.1120

سعیده سادات شهیدی


تفسیر فلسفی کرکه گور و لویناس از داستان ابراهیم (ع)

صفحه 51-74

10.30497/prr.2012.1121

محمد اصغری


مرگ، نومیدی و ایمان در اندیشه کرکه گور

صفحه 75-106

10.30497/prr.2012.1122

عباس اسکوئیان


روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی

صفحه 107-126

10.30497/prr.2012.1123

جهانگیر مسعودی؛ محمد سهیلی


چیستی ایمان و رابطه آن با اسلام از دیدگاه خواجه طوسی

صفحه 127-148

10.30497/prr.2012.1124

عین الله خادمی


نقد دینی- فلسفی بر مؤلفه شادی در معنویت های نوظهور

صفحه 149-173

10.30497/prr.2012.1125

محمد تقی فعالی