دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-164 
مقایسه احد در فلسفه افلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا

صفحه 5-27

10.30497/prr.2012.1038

رضا اکبریان؛ طیبه کرمی


بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

صفحه 29-51

10.30497/prr.2012.1039

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی


بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

صفحه 51-70

10.30497/prr.2012.1040

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

صفحه 71-94

10.30497/prr.2012.1041

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

صفحه 95-109

10.30497/prr.2012.1042

محمد صادق زاهدی


مقایسة شرطیة پاسکال و اصل برائت

صفحه 111-130

10.30497/prr.2012.1043

نادر شکراللهی


تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

صفحه 131-153

10.30497/prr.2012.1044

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی