دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 1-154 
ابن رشد، فعل الهی و قاعدة الواحد

صفحه 5-20

10.30497/prr.2012.1045

مهدی فرجی پاک؛ محمد سعیدی مهر


نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومة معرفتی حکیم شاه آبادی

صفحه 21-38

10.30497/prr.2012.1046

محمد غفوری نژاد


پی گیری اثرپذیری ساحت عقیدتی از ساحت های غیر عقیدتی با نظر به شاخص های فکری غزالی

صفحه 39-64

10.30497/prr.2012.1047

زهرا(میترا) پور سینا


ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

صفحه 65-79

10.30497/prr.2012.1048

محمد علی عبداللهی


تئودیسة پرورش روح جان هیک

صفحه 81-96

10.30497/prr.2012.1049

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی


تحلیل ایمان گرایی جان بیشاپ

صفحه 97-112

10.30497/prr.2012.1050

شیما شهرستانی؛ محسن جوادی


بررسی نظریة دادباوری شرور طبیعی از منظر بروس رایشنباخ

صفحه 113-133

10.30497/prr.2012.1051

عبدالرسول کشفی؛ آرزو مشایخی