تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام، ایران

چکیده

آنچه غالباً در تبیین نسبت اندیشة کرکگور با آراء هگل مشاهده می­شود این است که بیشتر به تمایزهای او نسبت به هگل بسنده شده و کمتر به مؤلفه­هایی توجه شده است که می­تواند دلیلی بر تأثیر پذیری او از هگل نیز باشد. نگارنده بر این باور است که می­توان با تحلیل نحوة تحقّق همین تمایزها، تأثیر پذیری کرکگور از هگل را نیز نمایان ساخت و از این طریق، تبیین بهتری برای نسبت میان این دو ارائه داد. در تحلیل تمایزها، از دو حیثیّت «حفظ و حذف شدن»، مندرج در مفهوم «رفع» که یکی از مهم­ترین مفاهیم فلسفة هگل است، استفاده شده و سعی بر آن بوده است تا در بستر این تحلیل، به بررسی تطبیقی آرای دینی این دو فیلسوف پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation on the Relation of Kierkegaard's Religious Thoughts to Hegel's Religious Views; According to the Meaning of «Aufheben»

نویسندگان [English]

  • Ali Haghi 1
  • Mahdi Soleimani Khormogi 2

1 Assistant Professor at the Department of Philosophy and Kalam, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 MA of Philosophy and Kalam, Iran

چکیده [English]

It appears as if in explanation of Kierkegaard's relation to Hegel's philosophy, the researchers have contented with his distinctions to Hegel and have paid less attention to the properties which perhaps be a proof of Hegel's influence on him. We suggest that the influence will be emerged by analyzing the manner which these distinctions have realized, and hereby present a better explanation about their relation. The categories that have been applied for analyzing these distinctions are the two conserving and cancelling aspects were been included in the concept of «Aufheben» which is one of the main concepts of Hegel's philosophy. Within this analysis we attempt to make a comparative study among their religious views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aufheben
  • The Conserving and Cancelling
  • Distinction
  • God
  • Religion
  • Human
  • Hegel
  • Kierkegaard
آراسته، علی (1387)، «خدا و دین از نظر هگل جوان»، نامة حکمت، سال ششم، ش 12.
اکبری، رضا (1384)، ایمان گروی: نظریات کرکگور، ویتگنشتاین و پلانتینگا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اوّل.
اندرسون، سوزان لی (1385)، فلسفة کی­یرکگور، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
استیس، والتر ترنس (1388)، فلسفة هگل، ترجمة حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ج1. 
دانلان، ک. س ( 1386)، «فلسفة تحلیلی و فلسفة زبان»، ارغنون، ضیاء موحّد (ویراستار)، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ج 8-7.
طباطبایی، سیدجواد (1374)، «گفتگو دربارة دین و هگل»، نقد و نظر، سال اوّل، ش 3-4.
طلایی ماهانی، محسن (1386)، «بازسازی تفکّر کرکگور در مقولة ایمان»، نامة حکمت، سال پنجم، ش 9.
کرکگور، سورن (1374)، «انفسی بودن حقیقت است»، ترجمة مصطفی ملکیان، نقد و نظر، سال اول، ش 3-4.
کوژو، الکساندر (1368)، خدایگان و بنده [همراه با بخش کوتاهی از پدیدارشناسی روح هگل]، ترجمه و پیش­گفتار حمید عنایت، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم.
لاوین، ت. ز. (1384)، از سقراط تا سارتر، ترجمة پرویز بابایی، تهران: انتشارات نگاه.
مستعان، مهتاب (1374)، کی­یرکه­گور؛ متفکّر عارف­پیشه، تهران: نشر روایت، چاپ اوّل.
وال، ژان (1370)، بحث در مابعدالطبیعه، ترجمة یحیی مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی.
هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش (1387)، پیش­گفتار پدیدارشناسی جان، ترجمة باقر پرهام، تهران: نشر آگاه، چاپ اوّل.
Acton, H. B. (1967), "Hegel", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (Ed), New York: Macmillan Publishing Company.
Dickey, Laurence (1993), "Hegel on religion and philosophy", in The Cambridge Companion to Hegel, Frederick C. Beiser (Ed), Cambridge University Press.
Ferreira, M. Jamie (1998), "Faith and the Kierkegaardian Leap", in The Cambridge Companion to Kierkegaard, Alastair Hannay and Gordon D. Marino (Eds), Cambridge University Press.
Hegel, G. W. F. (1961a), "The Positivity of the Christianity Religion", in On Christianity: Early Theological Writings, trans. by T. M. Knox, New York: Harper Torch Book.
Id (1961b), "The Spirit of Christianity and its Fate", in On Christianity: Early Theological Writings, trans. by T. M. Knox, New York: Harper Torch Book.
Id (2001), Philosophy of Right, trans. by S. W. Dyde, Canada: Batoche Books.
Kierkegaard, Soren (1985), Philosophical Fragments, trans. by Howard V. Hong & Edna H. Hong, Princeton: Princeton University Press.
Westphal, Merold (1998), "Kierkegaard and Hegel", in The Cambridge Companion to Kierkegaard, Alastair Hannay and Gordon D. Marino (Eds), Cambridge University Press.