دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 0-208 
صفحات اولیه مجله به زبان فارسی

صفحه 1-4

10.30497/prr.2015.1593


مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

صفحه 1-24

10.30497/prr.2015.1585

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن


نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

صفحه 25-51

10.30497/prr.2015.1586

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی

صفحه 51-72

10.30497/prr.2015.1587

غلامحسین خدری


شکل‏ گیری و تطور نظریۀ عوض در رهیافت کلامی

صفحه 73-90

10.30497/prr.2015.1588

حمیدرضا سروریان؛ محمد بنیانی


معناشناسی اوصاف الهی در اندیشۀ علامه حلّی و توماس آکوئینی

صفحه 91-108

10.30497/prr.2015.1589

حسن عباسی حسین آبادی


تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

صفحه 109-132

10.30497/prr.2015.1590

محسن پیرهادی؛ محمدرضا کریمی والا


تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

صفحه 133-158

10.30497/prr.2015.1591

سید نصیراحمد حسینی؛ عبدالرسول کشفی


اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

صفحه 159-184

10.30497/prr.2015.1592

عبدالله نصری


نمایه سال دوازدهم (شماره 23 و 24)

صفحه 185-192

10.30497/prr.2015.1594


چکیده انگلیسی تمام مقالات

صفحه 195-206

10.30497/prr.2015.1595