توجیه و تحلیل معرفت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

در تحلیل معرفت، مفهوم «توجیه» مورد توجه جدی معرفت­شناسان قرار گرفته است. اینکه توجیه، در حقیقتِ معرفت داخل است، یا از شروط لازم یا کافی آن است، یا اساساً در تحلیل معرفت نقشی ندارد، هر یک، نظریاتی را به خود اختصاص داده است و لذا این نظریات، دیدگاه­های اصلاحی خویش در مورد تعریف معرفت را عرضه نموده­اند. تمامی این تلاش­ها به این جهت صورت گرفته تا بتوان مصادیق راستین معرفت را از غیر آن تشخیص داد. در این میان، غیر از عنوان توجیه، عناوین دیگری از جمله «تحلیل توجیه» و «عوامل توجیه» نیز مورد ملاحظه­ی اندیشمندان واقع گردیده است و طبعاً در مباحث مربوط به معرفت نیز اثر قابل توجهی از خویش به جای نهاده است. در این نوشتار، تلاش شده تا مروری اجمالی بر این دیدگاه­ها صورت گرفته و ویژگی­های آنها با یکدیگرمقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Justification and Analysis of Knowledge

نویسنده [English]

  • Reza Muhammad Zadeh

Assistant professor at the Department of Islamic philosophy and Kalam, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Epistemologists in analysis of knowledge have paid great attention to the concept of justification. They have devoted some theories about whether justification is a part of the essence of knowledge or of its necessary or sufficient conditions or basically has no role in analysis of knowledge. So these theories have offered their adjusted perspective about definition of knowledge. All those efforts have been made to recognize the real instances from unreal ones. In this regards, thinkers in addition to justification, have paid attention to subjects like "analysis of justification" and "ingredients of justification", which naturally have been great effect on the discussion of knowledge. This essay is to review these perspectives briefly and compare their characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • truth
  • justification
  • belief
  • Gettier Problem
  • reliabilism
  • internalism
  • externalism

-

1. Almeder, Robert (1998), Harmless Naturalism: The Limits of Science and the Nature of
Philosophy, Chicago and La Salle: Open Court.
2. Alston, William (1989), Epistemic Justification: Essays in the Theory of Knowledge,
Ithaca: Cornell University Press.
3. (1991), Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, Ithaca: Cornell
University Press.
4. (1993), The Reliability of Sense Perception, Ithaca: Cornell University Press.
5. (1996), A Realist Conception of Truth, Ithaca: Cornell University Press.
6. Armstrong, D. M. (1973), Belief, Truth, and Knowledge, Cambridge: Cambridge
University Press.
7. BonJour, Laurence (1985), The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge: Harvard
University Press.
8. Chisholm, Roderick (1989), Theory of Knowledge, 3rd. ed., Englewood Cliffs: Prentice
Hall.
9. (1977), Theory of Knowledge, 2nd ed., Englewood Cliffs: Prentice Hall.
10.Churchland, P. M. (1979), Scientific Realism and the Plasticity of Mind, Cambridge:
Cambridge University Press.
11. Churchland, P. S. (1986), Neurophilosophy, Cambridge, MA: Bradford Books / MIT
Press.
12. Clark, Michael (1963), "Knowledge and Grounds. A Comment on Mr. Gettier’s Paper"
Analysis, vol. 24.
13. Cohen, Stewart (1984), "Justification and Truth", Philosophical Studies, vol. 46.
14. Conee, Earl & Feldman, Richard (1985), "Evidentialism", Philosophical Studies, vol. 48.
15. David, Marian (2001), "Truth and the Epistemic Goal", In: Steup, (2001a).
16. Davidson, D. (1983), "A Coherence Theory of Truth and Knowledge", in: Kant oder
Hegel, Stuttgart: Klett-Cotta Buchhandlung, pp. 423-438.
17. DePaul, Michael (2001), "Value Monism in Epistemology", In: Steup (2001a).
18. DeRose, Keith (1999), "Contextualism: An Explanation and Defense", In: Greco (1999),
p. 187.
19. (2000), "Ought We to Follow Our Evidence?", Philosophy and Phenomenological
Research, vol. 60.
20. Dretske, Fred. 1981. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: MIT Press.
21. (1985), "Precis of Knowledge and the Flow of Information", In: Hilary Kornblith,
ed., Naturalizing Epistemology, Cambridge: MIT Press.
22. (1989), "The Need to Know", In: Marjorie Clay and Keith Lehrer, eds., Knowledge
and Skepticism, Boulder: Westview Press.
23. Duncan-Jones, A. (1938), "further Questions about "Know" and "Think"", Analysis, vol.
5(5): 96-106, repr. In M. MacDonald (ed.) (1966), Philosophy and Analysis, Oxford:
Blackwell.
24. Feldman, Richard (1988a), "Epistemic Obligations", in: J.E. Tomberlin, ed.,
Philosophical Perspectives, vol. 2, Atascadero: Ridgeview, pp. 235-256.
25. (1988b), "Having Evidence", In: D. Austin (ed.), Essays Presented to Edmund
Gettier, Dordrecht: Reidel.
26. (1992), "Evidence", In: Jonathan Dancy and Ernest Sosa, A Companion to
Epistemology, Oxford: Blackwell, pp. 119-122.
27. (1999), "Methodological Naturalism in Epistemology", In: Greco (1999).
28. Fumerton, Richard (1995), Metaepistemology and Skepticism, Lanham: Rowman and
Littlefield.
29. Goldman, Alvin (1976) "Discrimination and Perceptual Knowledge", The Journal of
Philosophy, vol. 73.
30. (1979), "What is Justified Belief?", In: Justification and Knowledge, ed. George S.
Pappas. Dordrecht: Reidel.
31. (1986), Epistemology and Cognition, Cambridge: Harvard University Press.
32. (1991), "Epistemic Folkways and Scientific Epistemology", In: Liaisons:
Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences. (Cambridge: MIT Press.)
33. (1999), "Internalism Exposed", The Journal of Philosophy, vol. 96.
34. Greco, John (1993), "Virtues and Vices of Virtue Epistemology", Canadian Journal of
Philosophy, vol. 23.
35. Greco, John & Sosa, Ernest (eds.) (1999), The Blackwell Guide to Epistemology, Oxford:
Blackwell.
36. Harman, Gilbert (1977), The Nature of Morality, Oxford: Oxford University Press.
37. (1984), "Is There a Single True Morality", In: David Copp & David Zimmerman
(eds.). Morality, Reason and Truth: New Essays on the Foundation of Ethics, Totowa:
Rowman and Allenheld.
38. Kornblith, Hilary (1999), "In Defense of a Naturalized Epistemology", In: Greco (1999).
39. Lehrer, Keith (1990), Theory of Knowledge, Boulder: Westview Press.
40. Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Cambridge: Harvard University
Press.
41. Plantinga, Alvin (1993a), Warrant: The Current Debate, Oxford: Oxford University
Press.
42. (1993b), Warrant and Proper Function, Oxford: Oxford University Press.
43. (1996), "Respondeo", In: Jonathan L. Kvanvig, Warrant in Contemporary
Epistemology: Essays in Honor of Plantinga’s Theory of Knowledge, Lanham: Rowman and
Littlefield.
44. Pollock, John (1986), Contemporary Theories of Knowledge, Totowa: Rowman and
Littlefield.
45. Radford, Colin (1966), "Knowledge---By Examples", Analysis, vol. 27.
46. Russell, Bruce (2001), "Epistemic and Moral Duty", In: Steup (2001a).
47. Shope, Robert K. (1983), The Analysis of Knowing: A Decade of Research, Princeton:
Princeton University Press.
48. Sosa, Ernest (1991), Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology,
Cambridge: Cambridge University Press.
49. (1999), "Skepticism and the Internal/External Divide", In: Greco (1999).
50. Steup, Matthias (1996), An Introduction to Contemporary Epistemology, Upper Saddle
River: Prentice Hall.
51. (1999), "A Defense of Internalism", In: Louis P. Pojman (ed.). The Theory of
Knowledge. Classical and Contemporary Readings, Belmont: Wadsworth.
52. (2001a), Knowledge, Truth, and Duty: Essays on Epistemic Justification,
Responsibility, and Virtue, Oxford: Oxford University Press.
53. (2001b), "Epistemic Duty, Evidence, and Internality", In: Steup (2001a).
54. Swain, Marshall (1981), Reasons and Knowledge, Ithaca: Cornell University Press.
55. Woozley, A. D. (1953), "Knowing and Not Knowing", Proceedings of the Aristotelian
Society, vol. 53 (1952-1953).
56. Zagzebski, Linda Trinkaus (1996), Virtues of the Mind. An Inquiry into the Nature of
Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
57. (1999), "What is Knowledge?", In: Greco (1999).