دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آبان 1384، صفحه 1-212 
جان مک داول و واقع گرایی اخلاقی

صفحه 5-20

10.30497/prr.2012.1195

مجید ملا یوسفی


ملاحظاتی در باب گزاره های موجه و معنا شناسی آن در فلسفه اسلامی

صفحه 21-39

10.30497/prr.2012.1196

محمد سعیدی مهر


تاثیر اعتقاد به سیلان وجودی بر حدود منطقی در حکمت متعالیه

صفحه 41-66

10.30497/prr.2012.1197

مریم خوشدل روحانی


امکان وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه

صفحه 67-88

10.30497/prr.2012.1198

حسین سوزنچی


معرفت شناسی ادراک عقلی از نظر ملاصدرا

صفحه 89-107

10.30497/prr.2012.1199

سحر کاوندی


بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

صفحه 109-128

10.30497/prr.2012.1200

سید علی علم الهدی


تحلیل و نقد شرطیه پاسکال با توجه به نظریه تصمیم سازی

صفحه 129-163

10.30497/prr.2012.1201

رضا اکبری؛ عباس خسروی فارسانی


علیت

صفحه 165-201

10.30497/prr.2012.1202

علی اصغر خندان(مترجم) ریچاد تیلور(نویسنده)