بررسی نقد کانت بر برهان وجودی اثبات وجود خداوند

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

برهان وجودی از مهم‌ترین براهین اثبات وجود خداوند است که تقریرهای مختلفی از آن در آثار آنسلم، دکارت، اسپینوزا و لایب‌نیتس آمده است و معروف‌ترین ناقدان آن آکویناس و کانت بوده‌اند. از آنجا که نقد کانت بر این برهان بر مبانی معرفت‌شناسی او استوار است، در این مقاله سعی بر آن است که جایگاه آن نقد در معرفت‌شناسی و وجودشناسی کانت روشن شود و معلوم شود که چگونه می‌توان از آن، فهمی درست و متناسب با آن جایگاه داشت و سپس، در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار آن قضاوت کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Kant’s Critique of Ontological Proof for the Existence of God

نویسنده [English]

  • Sayyed Masoud Seif

Assistant Professor at Department of Philosophy at Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Ontological proof is one of the most important proofs for God’s existence, which have been advocated by Anselm, Descartes, and Leibniz. Among the prominent critics of this proof we can refer to Thomas Aquinas and Kant. Since Kant’s critique of this proof is based on epistemological principles, so the present article tries to clarify the place of that critique in Kant’s epistemology and ontology in order to make clear that how we can have proper understanding of it in proportionate to its place and then proceed to judge about its validity or invalidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the principle of thorough determination
  • the most real being
  • real predicate
  • logical predicate
  • pure reason
  • absolutely necessary being
Ewing, A. C. (1967), A Short Commentary on Kant`s Critique of pure Reason, Chicago: The university of Chicago Press.
Grier, Michelle (2001), Kant`s Doctrine of Transcendental Illusion, Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel (1964), Critique of Pure Reason, Trans by Kemp Smith, Norman, London: Macmillan, New York: St Martins Press.
Id. (2001), Lectures on The Philosophical Doctrine of Religion, Trans by Wood Allen. W, in the Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Religion and Rational theology, Trans and ed. by Wood ,Allen. W. and Giovanni, George, Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Wood, Allen. W. (1999), Rational Theology, Moral Faith and Religion, in Guyer. Paul (ed), The Cambridge Companion to Kant , Cambridge: Cambridge University Press.
Id. (2005), Kant, ed. by Madler. Steven, Blackwell Publishing.