دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 36، آبان 1399، صفحه 1-230 
مواجهه با مسئله فعل الهی در طبیعت: برتری دیدگاه نوخاسته گرایانه بر دیدگاه های تومیستی و کوانتمی

صفحه 1-26

10.30497/prr.2020.14555.1560

جواد درویش آقاجانی؛ سید حسن حسینی


چیستی و امکان کلام وجودی

صفحه 27-50

10.30497/prr.2021.14432.1554

مهدی عباس‌زاده


امکان شناخت انسان در آراء یاسپرس و جوادی آملی

صفحه 51-74

10.30497/prr.2021.14800.1577

حمید رضا خادمی


تبیین و نقد نگاه فیلیپس به گرامر دعا

صفحه 75-95

10.30497/prr.2021.14793.1576

زینب شکیبی


آیا ارجاع متعین به ساحت الهی ممکن است؟

صفحه 97-118

10.30497/prr.2021.15207.1592

حامد قدیری


رابطۀ فلسفه و دین در انسان‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلای فلسفه

صفحه 119-140

10.30497/prr.2021.238770.1595

سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم؛ میترا پورسینا


جایگاه عقل درمناسک دینی از دیدگاه کانت

صفحه 141-160

10.30497/prr.2021.14705.1571

طیبه جورابچی؛ حسین هوشنگی


مقایسه مواضع هایدگر متقدم و متاخر در باب نقد و چیرگی بر متافیزیک با ملاحظه اثرپذیری آن از الهیات مسیحی

صفحه 161-182

10.30497/prr.2021.14980.1582

مهدی پاکنهاد؛ عباس یزدانی


اصطلاح شناسی ابداع در الهیات اسماعیلیه عصر فاطمیان

صفحه 183-200

10.30497/prr.2021.14906.1580

محمد بهرامی


بررسی و نقد دیدگاه دیوید بیسینگر در دفاع از مدل انحصارگرایی دینی

صفحه 201-222

10.30497/prr.2021.239358.1619

وحیده فخار نوغانی


تضعیف خدای متافیزیکی در عقلانیت سوژه مدرن از منظر هایدگر

صفحه 223-238

10.30497/prr.2021.239185.1613

هانی اشرفی؛ امیر مازیار


بررسی و نقد آراء سهروردی در خصوص مساله شر

صفحه 239-261

10.30497/prr.2021.239142.1615

جواد آیار؛ مهدی منفرد