مقایسه مواضع هایدگر متقدم و متاخر در باب نقد و چیرگی بر متافیزیک با ملاحظه اثرپذیری آن از الهیات مسیحی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ نحوۀ مواجهۀ هایدگر با سنت متافیزیکی است، تا به واسطۀ آن روشن گردد که این مواجهه اولاً در مسیر فکری هایدگر دچار چه دگرگونی‌هایی شد، و ثانیاً مواضع هایدگر در باب متافیزیک تا چه اندازه متأثر از الهیات مسیحی بوده است؟ بر این اساس، این پرسش را مبنا قرار دادیم که پروژۀ «تخریب هستی‌شناسانۀ تاریخ متافیزیک» در هایدگر متقدم و رویکرد «چیرگی بر متافیزیک» در هایدگر متاخر به چه نحو صورت پذیرفت، و دلایل گذار او از رویکرد «تخریب متافیزیک» به رویکرد «چیرگی بر متافیزیک» چه بود؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظر هایدگر، نقد متافیزیک بستر ضروری راهیابی به حقیقت هستی است، چرا که متافیزیک، به واسطۀ ماهیت انتو-تئولوژیک‌اش زمینۀ انحراف تاریخی فلسفه و دور شدنش از تفکر اصیل را ایجاد کرد، که نتیجۀ آن را می‌توان در فروبستگی و به خفا رفتن هستی، بی خانمانی و عسرت بشر امروز و نیهیلیسم تکنولوژیک دوران معاصر مشاهده کرد. در عین حال، تعلق خاطر هایدگر به سنت الهیات ایمانی به او کمک کرد تا صورت‌بندی متمایز فلسفی‌اش در نقد و گذار از متافیزیک را با تکیه بر ادبیاتی همسو با کلام مقدس تقریر کند و از این طریق بکوشد تا با گذر از مرزهای محدودکنندۀ فلسفه‌های مرسوم، در راه یک اندیشۀ تماماً غیرمتافیزیکی گام بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger's Early and Late Views about the Criticism of and Overcoming Metaphysics with Considering its Influence by Christian Theology

نویسندگان [English]

  • Mehdi Paknahad 1
  • Abbas Yazdani 2

1 Ph.D. student of the philosophy of religion, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate professor at the department of philosophy of religion, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to study Heidegger's encounter with the metaphysical tradition, to clarify issues such as: how his intellectual life changed this encounter; How much Christian theology influenced his ideas about metaphysics; Accordingly how the project of "Ontological Destruction of Metaphysical History" in the early Heidegger and the approach of "overcoming metaphysics" in the late Heidegger took place; And what the reasons for his transition from "the destruction of metaphysics" to "overcoming metaphysics" were. This study shows that the critique of metaphysics, from Heidegger's point of view, is a crucial step for opening the way to the truth of existence. The reason is that the Onto-Theological nature of metaphysics laid the groundwork for the historical deviation of philosophy and its departure from the original thought. According to him, the hiddenness of existence, the homelessness and grief of humans, and technological nihilism in the contemporary era are the consequences of this deviation. In his critique of metaphysics, Heidegger's belongs to the Christian theological tradition helped him to interpret his philosophical formulation in coherence with the Scriptures. In this way, he tried to move towards a completely non-metaphysical thought, crossing the limiting boundaries of conventional philosophies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Metaphysics
  • Overcoming Metaphysics
  • Christian Theology
  • Onto-Theology
پروتی، جیمز ال. 1373. الوهیت و هیدگر (شاعر، متفکر و خدا). ترجمۀ محمدرضا جوزی. تهران: حکمت.
هایدگر، مارتین. 1381. شعر، زبان و اندیشه رهایی. ترجمۀ عباس منوچهری. تهران: مولی.
Brandom, Robert. 1983. “Heidegger’s Categories in Being and Time.” The Monist 66(3): 387–409.
Carr, David. 1999. The Paradox of Subjectivity (The Self in the Transcendental Tradition). Oxford University Press.
Heidegger, Martin. 1959. An Introduction to Metaphysics. Translated by Manheim. New Haven: Yale University Press.
Heidegger, Martin. 1962. Being and Time. Translated by John Macquarrie and Edward Robinson. New York: Harper & Row Publication.
Heidegger, Martin. 1969. Identity and Difference. Translated by John Stambaugh. New York: Harper & Row Publication.
Heidegger, Martin. 1975. “The Way Back into the Ground of Metaphysics.” Translated by Kaufmann, pp. 265–79 in Existentialism from Dostoevsky to Sartre, edited by W. Kaufmann. New York: New American Library.
Heidegger, Martin. 1972. On Time and Being. Translated by Joan Stambaugh. New York: Harper and Row Publication.
Heidegger, Martin. 1977a. The Question Concerning Technology. Translated by W. Lovitt. New York: Harper & Row Publication.
Heidegger, Martin. 1977b. “Letter on Humanism,” in Basic Writings, edited by David Farrell Krell, and translated by Frank A. Capuzzi, with Glenn Gray and David Farrell Krell. New York: Harper and Row Publication.
Heidegger, Martin. 1997. Kant and the Problem of Metaphysics. Translated by Richard Taft. Indiana University Press.
Heidegger, Martin. 1969. “The Onto-theo-logical Constitution of Metaphysics,” in Identity and difference, Translated by Joan Stambaugh. New York: Harper and Row Publication.
Heidegger, Martin. 1973. The End of Philosophy. Translated by John Stambaugh. New York: Harper & Row Publication.
Heidegger, Martin. 1981. Nietzsche (volume 1): The Will to Power as Art. Translated by D. F. Krell. London: Routledge & Kegan Paul.
Heidegger, Martin. 1987. Nietzsche (volume 3): The Will to Power as Knowledge and as Metaphysics. Translated by John Stambaugh, D. F. Krell, and F. A. Capuzzi. San Francisco: Harper & Row Publication.
Heidegger, Martin. 1998. “Introduction to What is Metaphysics,” in Pathmarks, Edited by William McNeill. Cambridge University Press.
Heidegger, Martin. 2012. Four Seminars. Translated by Andrew Mitchell and François Raffoul. Indiana University Press.
Hoping, Helmut. 1995. “Understanding the Difference of Being: On the Relationship between Metaphysics and Theology.” Thomist: A Speculative Quarterly Review 59(2): 189-222.
Ijsseling, Samuel. 1982. “Heidegger and the Destruction of Ontology.” Translated by Wilson Brown. Man and World 15(1): 3-16.
Inwood, Michael. 1999. A Heidegger Dictionary. Blackwell Publishers Ltd.
Marsh, James L. 1999. Process, Praxis, and Transcendence. Albany: SUNY Press.
McNeill, William. 2012. “From Destruktion to the History of Being.” The Heidegger Circle Annual 2: 24-40.
Sheehan, Thomas. 1999. “Martin Heidegger,” pp. 288-297, in A Companion to the Philosophers, edited by Robert L. Arrington. Blackwell.
Sluga, Hans. 2005. “Heidegger’s Nietzsche,” in A Companion to Heidegger, edited by Hubert Dreyfus, and Mark A. Wrathall. Blackwell.
Van Buren, John. 1994. The Young Heidegger: Rumer of a Hidden King. Indiana University Press.
Wolfe, Judith. 2014. Heidegger and Theology. Bloomsbury T&T Clark.