کلیدواژه‌ها = معرفت
تبیین مؤلفه‌های معرفت‌شناختی و غیرمعرفت‌شناختی ایمان در اندیشۀ مسیحی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 129-152

10.30497/prr.2024.244646.1843

عاطفه مروی؛ عباس یزدانی


بررسی روش‌های شناخت حقایق فراطبیعی و موانع آن از نگاه حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 2، آبان 1391، صفحه 135-148

10.30497/prr.2013.1340

علی الله بداشتی


نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیة بر قوة وهم از نگاه ملاصدرا

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 5-22

10.30497/prr.2012.1052

رضا محمدزاده؛ عباسعلی منصورری


توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 21-56

10.30497/prr.2012.1172

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


تعریف سه جزیی معرفت و شرط چهارم

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 9-28

10.30497/prr.2012.1203

عبدالرسول کشفی


توجیه و تحلیل معرفت

دوره 1، شماره 2، آبان 1382، صفحه 11-44

10.30497/prr.2012.1231

رضا محمدزاده


عقلانیت باور دینی از نگاه برون گرایان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 9-43

10.30497/prr.2012.1221

محمد علی مبینی