نویسنده = بیوک علیزاده
معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، آبان 1389، صفحه 5-30

10.30497/prr.2012.1119

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 21-56

10.30497/prr.2012.1172

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


گستره فلسفه ورزی و ملاک های تعدد فلسفه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 41-68

10.30497/prr.2012.1188

بیوک علیزاده


نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 29-50

10.30497/prr.2012.1204

بیوک علیزاده


فلسفه تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 45-78

10.30497/prr.2012.1222

بیوک علیزاده