کلیدواژه‌ها = تئودیسه
جایگاه تئودیسه لایب‌نیتس در اندیشه پیشانقدی کانت

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-128

10.30497/prr.2022.242687.1752

زهرا فرزانگان؛ فرح رامین


علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 65-86

10.30497/prr.2018.2329

هاجر دربندی داریان؛ اعظم قاسمی؛ مالک شجاعی جشوقانی


تئودیسة پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2، آبان 1390، صفحه 81-96

10.30497/prr.2012.1049

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی