جایگاه تئودیسه لایب‌نیتس در اندیشه پیشانقدی کانت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

ایمانوئل کانت در خلال بسیاری از آثارش به مسئله شر توجه کرده است. آنچه اغلب از دید محققان و کانت‌پژوهان مسلمان پنهان مانده شبهات و پاسخ‌های فلسفی کانت در مورد شر در دوره پیشانقدی و اوایل دوره نقدی اوست، که بسیاری از آنها تا انتهای حیات علمی‌اش با او باقی مانده و سرمنشأ شکل‌گیری نظریات متأخر وی گردیده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اعتبار تئودیسه لایبنیتس نزد کانت در دوره پیشانقدی و نقش آن در شکل‌گیری تئودیسه کانت در این دوره پرداخته شده است. کانت در ضمن نقد و ارزیابی مبانی تئودیسه لایبنیتس (که عبارت‌اند از عدمی بودن شر، نظریه نظام احسن، مجازات‌انگاری شر طبیعی و ابتنای شر اخلاقی بر اختیار)، به تبیین و اثبات مبانی خویش پرداخته است. او بر خلاف لایبنیتس و با تمایز میان تضاد منطقی و تضاد حقیقی، از وجودی بودن شر دفاع می‌کند. کانت در مجازات‌انگاری شر طبیعی نیز مبتنی بر مبانی فیزیک نیوتون دیدگاه لایبنیتس را نمی‌پذیرد. با این حال، او با دفاعیه مبتنی بر اختیار ناظر به شرور اخلاقی با لایبنیتس هم‌رأی است. ناظر به نظریه نظام احسن نیز به نظر می‌رسد مهم‌ترین تئودیسه کانت در دوره پیشانقدی بر همین نظریه استوار است، که گرچه در برخی مقالات اشکالاتی بر آن وارد کرده، در سایر آثارش، حتی در اوایل دوره نقدی و پس از انقلاب کوپرنیکی خویش، با جدّیت از آن دفاع کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Leibniz's Theodicy in Kant's Pre-Critical Thought

نویسندگان [English]

  • Zahra Farzanegan 1
  • Farah Ramin 2

1 Ph.D. Candidate of Islamic Theology, University of Qom, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Immanuel Kant has addressed the problem of evil in many of his works. The neglected part of Kant’s thought -especially among Muslim scholars- is his philosophical objections and defenses regarding the problem of evil in pre-critical and early critical periods. Many of his ideas in this subject remained unchanged until the end of his scientific life and were inspiring for the formation of his later theories. This article, using a descriptive-analytical method, examines the principles of Leibniz’s Theodicy (i.e., evil as privation, theory of the best of all possible worlds, natural evil as punishment, and linking moral evil to free will) from Kant’s viewpoint and shows their role in the formation of his Theodicy in the pre-critical period. Contrary to Leibniz, he defends the positive reality of evil by distinguishing between logical contradiction and real contradiction. Moreover, based on the principles of Newtonian physics, Kant does not consider natural evil as punishment. However, he is in agreement with Leibniz in justifying moral evil according to mankind’s free will. Regarding the best of all possible worlds theory, it plays the most important role in Kant’s Theodicy in the pre-critical period. Although some objections to this theory are found in Kant’s articles, he seriously has upheld it even at the beginning of the critical period and after his Copernican revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Problem of Evil
  • Kant
  • Leibniz
  • Theodicy
  • The Best of All Possible Worlds
بخشایش، رضا. 1388. علیت از نظر کانت. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه.
پترسون، مایکل. 1397. خدا و شر. ترجمه حسن قنبری. قم: طه.
پیکانی، جلال. 1393. «نقش نیوتن در طرح تفکیک میان فنومن و نومن توسط کانت». حکمت و فلسفه 10(3).
زارعی، مهدی، و ابوالفضل کیاشمشکی. 1399. «بررسی اصل جهت کافی در فلسفه لایبنیتس و مقایسه آن با قاعده ضرورت سابق در فلسفه اسلامی». حکمت اسلامی 24.
سعادتی خمسه، اسماعیل. 1388. «نسبت فلسفه کانت با فلسفه لایبنیتس». پژوهش‌های فلسفی 52.
کاپلستون، فردیک چارلز. 1400. تاریخ فلسفه، ج. ۴. ترجمه جلال‌الدین مجتبوی. تهران: علمی و فرهنگی.
کانت، ایمانوئل. 1384. تمهیدات. ترجمه غلامعلی حداد عادل. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کانت، ایمانوئل. 1394. دین در محدوده عقل تنها. ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.
کورنر، اشتفان. 1399. فلسفه کانت. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.
مطهری، مرتضی. 1380. مجموعه آثار، ج. ۶. تهران: صدرا.
نصر، سید حسین. 1396. دین و نظم طبیعت. ترجمه انشاءالله رحمتی. تهران: نی.
Huxford, George. 2020. Kant and Theodicy. London: Lexington Books.
Kant, Immanuel. 1992a. Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes into Philosophy. In Theoretical Philosophy: 1755-1770, edited and translated by David Walford. Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. 1992b. A New Elucidation of the First Principles of Metaphysical Cognition. In Theoretical Philosophy: 1755-1770, edited and translated by David Walford. Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. 1992c. An Attempt at Some Reflections on Optimism. In Theoretical Philosophy: 1755-1770, edited and translated by David Walford. Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. 1992d. The Only Possible Argument in Support of a Demonstration of the Existence of God. In Theoretical Philosophy: 1755-1770, edited and translated by David Walford. Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. 1978. Lectures on Philosophical Theodicy. New York: Cornell University Press.
Kant, Immanuel. 2008. Universal Natural History and Theory of the Heavens. Virginia: Richer Resources Publications.
Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2005. Theodicy. Translated by E. M. Huggard. Released online by The Project Gutenberg, originally published in 1951 by Routledge & Kegan Paul Limited, London.
Leibniz, Gottfried Wilhelm. 1898. The Monadology. English translation by Robert Latta. London: Oxford University Press.
Sanides-Kohlrausch, Claudia. 2002. “The Lisbon Earthquake.” In Is Nature Ever Evil? edited by Willem B. Dress. Oxfordshire: Routledge.
Thornton, Stephen T., and Jerry B. Marion. Classical Dynamics of Particles and Systems. Brooke Cole.